Nye regler rundt forskudd på arv: Bruk gavebrev

Skrevet av Tonje Johnsrud

Har du planer om å gi et økonomisk bidrag til et av dine barn, eller har du allerede gjort det? Nå strammes reglene om arveforskudd inn med den nye arveloven. Her får du tips til hvordan du best tilpasser deg de nye reglene.

Mange ønsker å hjelpe barna for eksempel i forbindelse med boligkjøp eller studier. Men det er ikke gitt at alle barna har behov for økonomisk bistand på samme tid. Samtidig ønsker de fleste foreldre at barna til syvende og sist skal likebehandles.  Forskudd på arv er derfor en fin måte å løse dette på. Med forskudd på arv menes en gave som skal hensyntas ved fordelingen av verdier etter at man har falt fra. Det betyr at dersom et av barna for eksempel har mottatt en million kroner i forskudd på arv, skal vedkommende motta tilsvarende mindre i det endelige skiftet.  Faller man fra før alle barna har fått like mye støtte, sikres dermed likebehandling ved at resterende arv skjevdeles. Man kan selvsagt gi økonomisk bidrag til et eller flere barn som ikke skal redusere fremtidig arv. Slike bidrag regnes da ikke som forskudd på arv.

Betingelse når gaven gis

I henhold til gjeldende arvelov kan giver på et hvilket som helst tidspunkt bestemme at en gave som er gitt, skal anses som et slikt forskudd. Arvelater kan f.eks. i et testament opprettet i 2015, ha bestemt at en gave gitt i 1980 skal være å anse som forskudd på arv. Arvingen behøver ikke å ha blitt gjort kjent med denne bestemmelsen før testamentet leses opp.

I henhold til den nye arveloven (§ 75), skal en gave bare kunne anses som forskudd på arv hvis dette blir satt som betingelse når gaven gis. Loven presiserer at betingelsen bør være skriftlig og gjøres kjent for de andre livsarvingene. Vi anbefaler derfor at det lages et gavebrev der betingelsen klart fremkommer, og at de andre arvingene mottar kopi av gavebrevet. Har du allerede gitt en gave til et barn og har tenkt at dette skal være forskudd på arv, uten at dette er presisert skriftlig, bør du i løpet av 2020 utarbeide et gavebrev der dette fremkommer.

Lag gavebrev uansett

Mange foreldre presisert i sitt testament at en tidligere gitt gave skal være å anse som forskudd på arv, uten at dette er formidlet til arvingen i gavebrev eller på annen måte. Den nye loven sier ikke konkret om denne testamentsføringen vil være gyldig.  Den sier kun at et testament som var korrekt i henhold til reglene som gjaldt da testamentet ble opprettet, skal være gyldig selv om ny arvelov i mellomtiden er innført. Trolig vil derfor gaven kunne anses som forskudd på arv. Vi anbefaler likevel å være på den sikre siden og heller opprette et gavebrev i løpet av året som tydelig sier at gaven er å anse som slikt forskudd.

De øvrige reglene om forskudd på arv er i all hovedsak en videreføring av bestemmelsene i gjeldende arvelov, men fordi de er fravikelige (du kan bestemme noe annet) er det – før gaven gis – viktig å ta stilling til om lovens løsning er den du ønsker. Hvis ikke må du i gavebrevet regulere forholdet.

Her er enkelte andre viktige momenter du bør tenke på når du utformer et gavebrev:

  1. Gavens verdi

En krone i 2020 er ikke like mye verdt som en krone i f.eks. 2030. Dersom det ikke er bestemt noe annet, følger det av arveloven at avkortingsbeløpet som hovedregel skal settes til verdien av gaven da den ble gitt. Ønsker du likebehandling av arvingene, vil derfor en bestemmelse i gavebrevet om verdsettelse av gaven være helt nødvendig. Hvis en arving f.eks. mottok en hytte i år 2000 verdsatt til to millioner kroner, vil inflasjon og ikke minst eiendomsmarkedet, innebære stor urettferdighet hvis avkortingsbeløpet i 2020 settes til samme sum. Giver står relativt fritt til å bestemme prinsippet for verdsettelse av gaven, f.eks. om regulering skal skje iht. konsumprisindeks, eiendomsindeks el. Arvelaters føring legges til grunn med mindre verdien dermed antas å bli for høy.

Forskudd på arv: Det kan fort bli skjevdeling hvis ett barn tidlig mottar en hytte som forskudd på arv uten at det blir avklart hvordan den skal verdsettes når endelig arveoppgjør skjer.

2. Særeieklausul

En gavegiver kan bestemme at gaven skal være å anse som særeie for gavemottaker. Slikt særeie er gyldig selv om mottaker ikke oppretter en ektepakt. Særeieklausulen må, som tidligere, klart fremkomme i det gaven gis, og bør derfor inntas i gavebrevet.

Om ikke annet er bestemt, kan gaven ikke senere omgjøres til felleseie. Arvingens ektefelle vil da ikke kunne sitte i uskiftet bo med særeiemidlene du har gitt. Om f.eks en hytte gis til din datter med pålegg om særeie, vil din svigersønn ikke kunne overta denne hytta i et uskiftet bo hvis det er din datter som faller fra først av de to. Dette innebærer at hytta da må fordeles som arv, og at dine barnebarn får rett til å overta eiendommen. I gavebrevet har du anledning til å åpne for slik uskifterett. Da vil din datter selv kunne bestemme om hytta skal kunne inngå i uskifteboet eller ikke.

3. Forskudd på pliktdelsarv

Pliktdelsarven er den delen av arv etter deg som du ikke kan gi til andre enn livsarvingene dine. Denne delen kan du ikke kan legge føringer på, eller knytte betingelser til. Pliktdelsarven er i utgangspunktet 2/3 av arven etter deg, men er p.t. begrenset oppad til en million kroner pr. arving (økes til 15 G pr arving når den nye loven trer i kraft). Mange tenker at pliktdelsarven er gjort opp hvis barnet har mottatt forskudd på arv med kr 1 million. Dette er ikke tilfellet! Det er kun hvis det klart fremkommer av gavebrevet at gaven er ment som forskudd på pliktdelsarven, og arvingen har signert på at han eller hun aksepterer dette, at du kan sies å ha gjort opp pliktdelsarven.

Øvrige verdier i boet

Før du gir en gave som forskudd på arv, minner vi også om at det kan være lurt å vurdere om det vil være tilstrekkelige med midler igjen i boet den dagen du dør, til at likebehandling kan oppnås. Avkortingssummen kan nemlig ikke settes høyere enn gavemottakerens arvelodd. Med andre ord skal ikke gavemottakeren måtte betale noe tilbake til boet.

Ønsker du hjelp til å sette opp et gavebrev eller har andre spørsmål rundt arv og testament. Ta kontakt her

Les også vår artikkel om pliktdelsreglene her

 

 

Finn ut om vi er rett samarbeidspartner for deg!

Ved å klikke deg gjennom spørsmålene nedenfor vil du få et bedre inntrykk av hvordan vi kan hjelpe deg. En av våre medarbeidere vil ta kontakt med deg for en uforpliktende prat etter skjemaet er sendt inn.


Spørsmål 1 av 8.

Spørsmål 2 av 8. Flere valg er mulig

Spørsmål 3 av 8. Flere valg er mulig

Spørsmål 4 av 8. Flere valg er mulig

Spørsmål 5 av 8.

Spørsmål 6 av 8. Flere valg er mulig

Spørsmål 7 av 8.

Spørsmål 8 av 8.
Takk for dine svar! Ved å sende inn skjemaet kommer en av våre medarbeidere til å kontakte deg innen kort tid for en videre samtale.


Del artikkel

Tonje Johnsrud Daglig leder hos Formue Advokater

Tonje C. Johnsrud har 26 års erfaring innenfor skatterett og 14 år innen familie- og arverett. Hun bistår Formues kunder med familie- og arverettslige spørsmål, innlevering av skattemeldinger, skatteplanlegging og andre juridiske problemstillinger.

Kontakt oss