Rådgivning under en pandemi

Skrevet av Ingun Stray Schmidt

Vi lever med en alvorlig pandemi som vil vare i lang tid fremover. Hvordan påvirker pandemien rådgivningen og behovet til kundene?

Som Formuesforvaltere i Trondheim og Bergen jobber Kathrine Smalsvik og Fredrik A. Meland med kunder fra mange ulike næringer som er berørt av Covid-19 på ulikt vis. Her deler de sine erfaringer fra dette halvåret og hvordan de forbereder seg på høsten.

Fredrik A. Meland, Formuesforvalter i Bergen.

Hvordan vil dere oppsummere markedene det siste halve året?

Kathrine Smalsvik, Trondheim:

 Nedturen som inntraff var veldig annerledes enn andre nedturer vi har sett. Det ble et ekstremt raskt og dypt fall i de fleste aktivaklasser på samme tid. Vi så også at pandemien representerte en ny type usikkerhet for oss alle, både med tanke på helse, økonomi og hvor lenge dette ville vare.

Fredrik A. Meland, Bergen:

 Vi har opplevd et konjunkturskifte som er blant de tydeligste på lenge. Samtidig har det vært en av de korteste resesjonene vi har observert.  Markedene er fortsatt urolige.

Hvordan opplever dere at kundene har håndtert situasjonen?

Smalsvik:

 De fleste kundene har håndtert det veldig bra og holdt seg til strategien. Den grundige jobben vi gjør ved utarbeidelse av strategi og formuesplan gjør det enklere for kundene å være tro mot langsiktigheten når uforutsette markedshendelser oppstår. Nye kunder som har vært under innfasing, har nok kjent det litt mer på kroppen. Når man eksempelvis har solgt livsverket sitt og er klar for å sette kapitalen i arbeid, er det forståelig at kundene blir urolig. Det er ofte en tøff avgjørelse å «selge babyen» sin, og usikkerheten rundt et nytt og ukjent marked er krevende for nye investorer å forholde seg til. Nettopp slike hendelser er årsaken til at vi faser inn kundene over tid. Vi følger et forsiktighetsprinsipp som kundene får godt betalt for på lang sikt.

Katrine Smalsvik, Formuesforvalter i Trondheim.

Meland:

 Vi har vært igjennom ulike kriser med mange av kundene før. Jeg opplever at de også denne gangen har taklet det bra. Det viktigste arbeidet ble gjort før krisen oppstod. Kundene var relativt godt posisjonert for den uroen som kom, fordi etter den kraftige oppgangen i 2019 var porteføljene rebalansert slik at risikoen samsvarte med den strategi hver kunde har. Det samme skjedde etter markedsfallet i mars. Da måtte aksjeandelen opp på grunn av det store kursfallet. Denne måten å styre porteføljene på har gitt gode avkastningsresultater. Men alle kriser har likheter og ulikheter. Det som var mest utfordrende denne gangen var den massive nedstengningen av samfunn og økonomi som berørte alle.

Hvordan har krisen påvirket rådgivningen? Ønsker kundene en annen rådgivningen nå, i forhold til før krisen? Er det nye temaer de ønsker å snakke om?

Smalsvik:

 Bortsett fra økt behov for informasjon, synes jeg ikke at noe har endret seg. Vi har påtatt oss et ansvar for å forvalte andres verdier. Det ansvaret kjennes ekstra alvorlig når slike situasjoner oppstår. Kundene satte stor pris på at vi var til stede veldig raskt, med epost og telefoner. Vi ser at markedene stort sett er tilbake til nivåene før krisen, og kundene ser at konseptet med diversifiserte langsiktige porteføljer fungerer som det skal. Flere kunder har faktisk ønsket å benytte markedssituasjon til å øke på med ytterligere investeringer.

Kundene satte stor pris på at vi var til stede veldig raskt, med epost og telefoner.

Katrine Smalsvik, formuesforvalter i Trondheim

Meland:

 Rollen som Formuesforvalter er allsidig. Jeg føler at vi i ekstra stor grad i denne perioden har fått nytte av bredden i selskapets tjenestespekter. Det har oppstått mye usikkerhet, særlig blant de kundene som er næringsdrivende. Flere har involvert oss som diskusjonspartnere. Det er mange ulike typer av spørsmål som dukker opp i slike kriser, og vi må være tydelige og nøyaktige i svarene. Jeg jobber mye i team med de andre kompetanseområdene i selskapet, særlig advokatene og forretningsførsel.

Les også: Formuesforvaltnings syn på aktiv forvaltning

Både dere og mange av kundene jobber i langt større grad enn før fra hjemmekontor. Hvordan ivaretar dere kundene uten de fysiske møtene?

Smalsvik:

Pandemien har utløst en global dugnadsånd hvor alle har måttet endre sine vaner, både privat og på jobb. Det medførte en felles forståelse for at digital kontakt har vært måten å gjøre det på. Dette har fungert utmerket, og vil nok kunne gi inspirasjon til nye måter å jobbe effektivt på fremover, både internt og eksternt.

Vår jobb er å gå foran å være tilgjengelig, tydelig og trygg i informasjonen uansett hvilken plattform vi kommuniserer på.

Fredrik A. Meland, formuesforvalter i Bergen

Meland:

Telefonloggen min fra februar til mars viser at aktiviteten på telefonen ble firedoblet, samtidig som en større del av dialogen også ble utført på digitale plattformer.  Vår jobb er å gå foran å være tilgjengelig, tydelig og trygg i informasjonen uansett hvilken plattform vi kommuniserer på.

Formuesforvaltning har fått mange nye kunder i denne perioden. Hvordan har de prosessene vært når dere har jobbet fra hjemmekontor?

Smalsvik:

Det har vært litt spesielt å treffe nye kunder «på skjermen», uten å ønske velkommen med et fysisk håndtrykk. Samtidig har digitale møter bidratt til at gjennomføring har vært mer strukturert, og synliggjøringen av våre verdier har blitt mer konsentrert enn ellers. Det er absolutt noe for oss rådgivere å ta med videre på veien, for det kommer jo en tid etter Covid-19. Når det er sagt, så kan fysiske møter med kundene aldri fullt ut erstattes digitalt etter min mening. Et håndtrykk og øyekontakt kan ingen robot eller pc erstatte.

Et håndtrykk og øyekontakt kan ingen robot eller pc erstatte.

Katrine Smalsvik, formuesforvalter i Trondheim

Meland:

Vi var heldige fordi vi hadde møtt mange av våre nye kunder en gang før vi stengte kontoret. Jeg opplever at prosessene ble løftet videre på digitale plattformer på en god måte som sikret fremdriften. Takket være stor fleksibilitet i organisasjonen og hos kundene ble dette en veldig arbeidsintensiv periode der vi har etablert samarbeid med flere nye kunder.

Hva tror dere om resten av året? Er vi igjennom krisen eller frykter dere nye nedstengninger og/eller markedsuro?

Smalsvik:

Jeg tror at den største usikkerheten knyttet til pandemien ligger bak oss. Samfunnet har utviklet metoder for å håndtere dette på en god måte, og vi ser at disse har effekt mens vi venter på vaksinen. Dette skaper mer forutsigbarhet i finansmarkedene, noe som har bidratt til den raske gjeninnhentingen. Samtidig, så tror jeg vi vil se ettervirkninger av pandemien i økonomien i lang tid fremover, både mht. arbeidsledighet, folks pengebruk og vaner samt bedrifters investeringsvilje. Jeg tror vi må forberede oss på volatile markeder ut året. Da føles det bra å vite at kundene sitter på veldiversifiserte kvalitetsporteføljer. Markedet vi står i nå gir muligheter for oss og for kundene. Da er det fint å sitte på samme side som kundene, slik en uavhengig aktør som oss gjør.

Vår jobb er å sørge for at man holder seg til strategien, holder blikket i horisonten og følger den kursen som er lagt.

Fredrik A. Meland, formuesforvalter i Bergen

Meland:

Det ser ut som vi greier oss fint for øyeblikket, men ingen kan bekrefte at dette er over. Vi vil nok se ulike former for uro i en lengre periode fremover. I løpet av andre halvår vil vi få en bedre oversikt over hvordan både økonomi og næringsliv er påvirket. Det gjenstår å se hvorvidt den økonomiske veksten kommer tilbake og om det kommer nye begrensninger som følge av smittevernhensyn. Det er umulig å si hva effektene blir av det. Vår jobb er å sørge for at man holder seg til strategien, holder blikket i horisonten og følger den kursen som er lagt.

Ingun Stray Schmidt Head of PR and content i Formue

Ingun har ansvar for innhold og PR i Formue. Hun har redaksjonelt ansvar for alt skriftlig materiell som publiseres på Formues blogg Innsikt, samt rapporter som produseres fra Formues Marketingavdeling. Hun er konsernets pressekontakt.