The big tree growing between modern building

En verden i endring

Krever en forvaltning i endring. Derfor er bærekraft og ESG en integrert del av Formuesforvaltnings forvalterseleksjonsprosess. 

Formuesforvaltning har ESG og bærekraft-tematikken høyt på agendaen. Vi inkluderer dette i vår seleksjonsprosess av forvaltere, og sammensetning av våre anbefalte løsninger. For Formuesforvaltning er det viktig å velge forvaltere som har innsikt i og som kan navigere investeringer i en verden i rask endring, for best mulig risikojustert avkastning for kundene.

Det gjelder å unngå unødig risiko, investere i godt ledede selskaper og identifisere gode investeringsmuligheter for å kunne bevare og utvikle kundens midler – både i dag og i fremtiden.


Formuesforvaltnings hovedpilarer for anbefalte aksjeløsninger:

  1. Vi anbefaler aktive forvaltere fremfor passiv forvaltning.
  2. Vi anbefaler en bred, diversifisert aksjeportefølje bestående av en tredje­del Nordic Equities og to tredjedeler Global Equities.
  3. Vi anbefaler usikret valutaklasse.

Les hele artikkelen i vårt Formue magasin:


Vår globale aksjeløsning = lavere CO2

Formuesforvaltnings hovedanbefalinger for aksjer viser en solid porsjon redusert CO2-avtrykk i forhold til en Oslo Børs-fokusert portefølje. Vi mener at en lavere karbonintensitet og god ESG­-kvalitet over tid understøtter en best mulig risikojustert avkastning.

Vi vurderer forvalterens kompetanse på bærekraft, informasjonstilgangen forvalteren har samt hvordan integreringen av dette arbeidet skjer i forvaltningen. Videre vurderer vi fondenes karbon- og ESG­-avtrykk.

Formuesforvaltnings målsetting er at våre anbefalte løsninger skal ha et karbonavtrykk på nivå med eller bedre enn relevant referanseindeks. I tillegg skal ESG­score være på nivå med eller bedre enn referanseindeksen sin.

Vi må ha fremtidsrettede forvaltere som forfekter en fremtidsrettet forvaltning av våre kunders midler. Derfor handler fremtidens formuesforvaltning om å finne forvaltere som aksepterer endringene, tar inn over seg bærekraft-­tematikken og navigerer investeringene deretter.

Vår investeringsverden er i rask endring

Fremferden av bærekraftfokus og ESG-­tilnærming er en viktig del av denne endringen. Dette krever en forvaltning som tilpasser seg og lever i tiden. Våre forvaltere må tilegne seg ny innsikt, ny type data og integrere det i analyserer og verdivurderinger av selskaper for en best mulig forvaltning av våre kunder sine midler.

Formuesforvaltning vurderer bærekraft og ESG­-kompetansen hos våre forvaltere på lik linje med andre faktorer. Dette for å etterse best mulig risikojustert avkastning for kundene. Vi forventer at våre forvaltere har en faktabasert og fundamental tilnærming til bærekraft og ESG. Formuesforvaltning har som ambisjon at våre anbefalte løsninger skal være på nivå med eller bedre enn tilhørende referanseindeks hva gjelder ESG­-kvalitet og karbonavtrykk.

Bærekraftutfordringer blir synlige

Vi ser en stor befolkningsvekst, økende middelklasse, urbanisering og ikke minst rivende teknologiutvikling.

Etablerte forretningsmodeller og pengestrømmer angripes av nye tankesett og teknologiske nyvinninger. I tillegg ser vi store endringer innen bærekraftmegatrender, der klimaendringer, økende vannmangel samt mangel på råvarer og matvarer trenger seg på.

Følgelig er bærekraftutfordringene et helt sentralt tema å ta med seg inn i investeringsrelaterte spørsmål, der avkastning og risiko skal ses i en sammenheng.

Endring krever forståelse og tilpasning

Historien forteller oss at mange selskaper og flere ledende merkenavn har gått tapt som følge av en nonsjalant eller fraværende tilnærming til forretningsmessige trusler og endringer. Sannsynligvis skyldes dette i mange tilfeller at man har basert trusselbildet og endringsbehovet på feilaktig beslutningsgrunnlag.

Forfatteren av boken «The Gray Rhino», Michele Wucker, skriver om hvordan endringer får lov til å snike seg innpå. Slike store og viktige endringer har potensiale til å unngå oppmerksomhet altfor lenge. Hun påpeker at selskapene ikke evner å endre seg i møte med eksterne endringer, ikke vil, eller ikke endrer seg i tide.


 Formue magasin (artikkelen fortsetter under)


Bærekraftmegatrendene påvirker forretningsdriften

Innvirkninger fra klimaendringer og vannkriser utpekes som noen av de største økonomiske utfordringene for verden de neste ti årene (World Economic Forum, 2017). Globalt forbruker vi nå mer naturressurser enn hva jorden årlig klarer å reprodusere. Overforbruket er av Global Footprint Network (2017) vurdert å være 70 prosent.

Innvirkningene fra bærekraftutfordringene skjer på kryss og tvers av industrier, regioner og enkelt­selskaper. Dette påvirker forretningsdriften både direkte og indirekte.

Som direkte påvirkning menes synlige fysiske eller utvetydige målbare effekter: Ødelagt infrastruktur og skade på fysiske eiendeler, stopp i produksjon eller finansielle innvirkninger av klimaendringer i leverandørkjeden.

Som indirekte påvirkning gjelder alt det andre som selskaper, land og enkeltmennesket opplever som nært relaterte effekter: Strengere regulering, endrede markedsforhold, teknologiutvikling, innovasjon og endrede konsumentpreferanser.

Endringene skaper muligheter

Motvekten er at det vil finnes utrolig mange nye muligheter i denne endrede verden. En verden i endring representerer altså ikke bare risiko, men også store forretningsmuligheter, avhengig av hvordan selskaper velger å respondere på hva disse endringene medfører.

I en verden i endring er det nettopp de selskapene som evner å gjennomføre nødvendig omstilling i takt med tiden, og som realiserer nye forretningsmuligheter og posisjonerer seg for et mer bærekraftig samfunn, som vil være morgendagens selskapsvinnere.

«Det grønne skiftet er vår tids største forretningsmulighet og bør gripes med begge hender.»

– Michael Porter, professor ved Harvard.

Forvaltningen må endre seg raskere

Når omverdenen endrer seg, må forvaltningen og vår tilnærming til denne endre seg i minst samme fart. «Evolve or die», sa Susanne Bolin Gärtner, leder for forvalterseleksjon i Folksam.

Hun snakket ikke om selskaper, men forvaltningen som må fornye seg og evne å fange opp og tilpasse seg en verden i endring. Formuesforvaltning stiller seg fullt og helt bak dette tankesettet. En verden i endring fordrer altså en forvaltning som tilpasser seg. Dette for å understøtte presise investeringsanalyser og ­beslutninger.

Det fordrer å ta i bruk ny type data som forvaltere integrerer i sine investeringsanalyser, verdsettelser av selskaper, og investeringsbeslutninger.

Vi er av den oppfatningen at de forvalterne som vet å bruke bærekraft og ESG-­data på en sofistikert, men faktabasert måte, vil kunne ha et konkurransefortrinn sammenlignet med sine konkurrenter.

 

Skrevet av:
Lars Henrik Røren, leder for aksjer i Formuesforvaltning
Susanne Gløersen, bærekraftsstrateg i Formuesforvaltning

Bærekraftsstrateg i Formuesforvaltning. «Bærekraft er viktig for en god forvaltning – for å kunne levere risikojustert avkastning i dag og fremover».