Investerer i life science

Skrevet av Formue

Ingrid Teigland Akay gikk fra å jobbe som lege til å starte opp private equity-fondet Hadean Ventures, som forvalter nesten to milliarder kroner i selskaper innen life science. I januar forpliktet Formue på vegne av sine kunder over 100 millioner kroner til Hadeans andre fond. 

Foto: Thomas Brun

Hadean Ventures etablerte sitt første fond i 2017, og investerer bredt i selskaper som jobber med å diagnostisere sykdom og utvikle nye legemidler. Dette innebærer blant annet medisiner, bioteknologi, medtech og diagnostikk. Nå har Hadean reist et nytt fond der Formues kunder har forpliktet å investere over 100 millioner kroner gjennom en av Formues årgangsløsninger innenfor private equity. 

Vi har aktivt søkt etter og forpliktet kapital til forvaltere innen life science i flere år. Vi har hatt en tett dialog med Hadean de siste årene og vi ser frem til å være med på reisen videre. Life science er et felt vi har stor tro på fremover. Ikke bare tror vi denne investeringen vil bidra til god avkastning for kundene, men den er også i tråd med FNs bærekraftsmål som går på helse og livskvalitet, sier Jan Nylund, leder for private equity i Formue. 

Kalkulert risiko

Ingrid Teigland Akay, som er utdannet lege og nå investor og gründer av Hadean Ventures, har som mål å hjelpe så mange mennesker som mulig gjennom fondets investeringer.  

– Jeg trivdes veldig godt som lege, men da kan du kun hjelpe én person av gangen. Som forvalter har jeg mulighet til å ha enda større påvirkning på folks liv. Når man får et produkt på markedet, kan man hjelpe tusenvis av mennesker over hele verden. Det er meningsfullt, sier Akay 

investor og gründer av Hadean Ventures

Ingrid Teigland Akay har som mål å hjelpe så mange mennesker som mulig gjennom fondets investeringer.

Life science er ofte forbundet med høy risiko. Nye produkter skal gjennom ulike utviklingsfaser og det finnes alltid en risiko for at studiene ikke har resultatene man ønsker eller forventer. Akay forteller at de gjennomfører en svært grundig analyse før de bestemmer seg for å investere i et selskap.  

– Det er alltid en klinisk utviklingsrisiko til stede. Vi utfører grundige analyser for å estimere sannsynligheten for at produktene vil fungere. Det er også viktig at selskapets ledelse gjør de riktige valgene, sier Akay og fortsetter: 

– Selskapet må drives frem av et godt team som gjør de riktige strategiske valgene. Vi gjør en vurdering av teamet og analyserer hvor deres ekspertise ligger og hvilken kapasitet de mangler. Ut fra dette forsøker vi sammen å forsterke eventuelle svakheter.  

Akay forteller at de, sammen med teamet i selskapet de investerer i, vurderer planen for hvordan studiene skal gjennomføres og finansieres før et eventuelt salg. I tillegg investerer de i syndikat, som tilsier at investeringene gjøres sammen med andre investorer. Dette er med på å spre risikoen.  

– Det koster penger å forske på legemiddelutvikling. Derfor må vi legge en god plan for hvordan den finansielle risikoen skal håndteres, sier Akay.  

– Mange uslepne diamanter i Norden

Før Akay etablerte Hadean Ventures jobbet hun i Inventages, et internasjonalt venture-fond i London. Fondet gjennomfører investeringer over hele verden, men Akay merket seg spesielt mulighetene som var til stede i de nordiske områdene.  

– Jeg var den eneste i teamet fra Norden og hadde derfor ekstra oppmerksomhet på denne regionen. Vi har veldig høy kvalitet på forskning i Norden, i kombinasjon med et start-up-økosystem som har vokst kraftig de siste årene, sier Akay. 

Hun tok med seg innsikten, kompetansen og flere fra investeringsteamet til Oslo og etablerte et nordisk life science-spesialisert fond. Hadean er hittil det eneste rene life science -fondet i Norge innenfor venture. PE-selskapet investerer over hele Europe, men har mye oppmerksomhet rettet mot nordiske selskaper.  

– Vi investerer i de beste casene, der vi tror det er stort potensial. Selv om vi investerer i Europa, har vi sterk tiltro til Norden. Det er mange uslepne diamanter i regionene her som er i ferd med å modnes.  

Sverige er størst i Norden innen life science 

Akay trekker frem flere spennende nordiske investeringer fondet har gjort så langt. Blant disse finner man CardioMech, som har utspring fra Trondheim, som utvikler ny teknologi som reparerer lekkasjer i hjerteklaffen jobber med å reparere hjerteklaffer, og Gesynta, basert i Stockholm, som jobber med autoimmune sykdommer.  

Sør-Sverige, som inkluderer Universitetet i Lund, og Stor-København-regionen i Øst-Danmark blir omtalt som Medicon Valley. Dette området er en internasjonal klynge for life science-selskaper og forskningsinstitusjoner. Her er det mye spennende forskning og utvikling som skapes, ifølge Akay: 

– Vi ser at det er stor kompetanse og mange spennende selskaper i dette området. Sverige er det største nordiske markedet for oss, men Norge har også utviklet seg mye de siste årene. I Sverige har vi gjennomført fire investeringer, to i Lund og to i Stockholm.  

Over 2.000 selskaper i databasen 

Selv om det finnes mange spennende investeringsmuligheter i Europa og Norden, er det svært få selskaper Hadean investerer i. Akay forteller at de går gjennom nye investeringsmuligheter én gang i uken, der over 90 prosent filtreres bort. De resterende blir nøye vurdert ut fra faktorer som blant annet forskningsresultater, ledelse og marked.  

Ingrid Teigland Akay og Ingrid Beyer i life science fondet Hadean

Ingrid Beyer (venstre) og Ingrid Teigland Akay får inn enormt mange selskaper som søker kapital.

– Vi får inn enormt mange selskaper som søker kapital fra oss. Vi har over 2.000 selskaper i vår database som har kommet til oss i ulike prosesser. Hittil har vi investert i 16 selskaper. Det er en høy terskel å få oss med på investorsiden, sier Akay og fortsetter: 

– I investeringsprosessen gjennomfører vi en dypere «due diligence» (selskapsgjennomgang på norsk) av selskapene som oppfyller våre krav. Dette tar ofte flere måneder og gjør det mulig for oss å bli godt kjent med teamet. Når vi er fornøyde forhandler vi om en intensjonsavtale. Hvis vi blir enige, setter vi sammen et syndikat og signerer avtalen.  

Fokus på ESG 

Akay forteller at Hadean jobber tett med selskapene de investerer i. Avhengig av behov hjelper de til med blant annet selskapets strategi og planlegging. De jobber også aktivt med å rekruttere de riktige personene i selskapene, enten som tilskudd i deres team eller som rådgivere. 

Fondet har også et stort søkelys på mangfold og bærekraft. De har et team bestående av folk fra hele verden, deriblant Tyskland, USA og Kina, der alle har internasjonal erfaring. Dette er en stor fordel når man jobber i en internasjonal industri. 

– Det er en stor overvekt av menn i vår sektor. Det letteste å se på når det kommer til mangfold er kjønn og kvinner i ledelsesposisjoner. Dette er noe vi er opptatt av selv, samt noe vi bidrar med i rekrutteringsprosessen i selskapene vi er investert i. Vi etterstreber mangfoldige team, og har et mål om å alltid ha like mange kvinnelige og mannlige kandidater i starten av hver ansettelsesprosess, sier Ingrid Beyer, Head of Investor Relations & Business Development i Hadean Ventures.  

 De jobber også tett med porteføljeselskapene for å sørge for at bærekraft er godt innarbeidet i deres virksomhet.  

– Vår industri er ikke den største synderen når det gjelder miljøavtrykk. Men slik som situasjonen er nå, må alle delta og bidra. Det er derfor viktig at vi fra et tidlig tidspunkt får strukturert en bra prosess i styret og bidrar på en positiv måte, sier Akay. 

Store forpliktelser til legemedisin  

Når Formue evaluerer forvaltere er ESG, som står for miljø, sosiale forhold og selskapsstyring på norsk, en viktig faktor når man vurderer en investering. Nylund forteller at Hadean bidrar godt til dette. 

– Hadean har godt mangfold langs alle akser, og er det mest internasjonale venture capital-miljøet som er etablert i Norge. Investeringene de foretar seg har en svært positiv effekt på samfunnet. Når et legemiddel blir godkjent vil det bidra til å forbedre livet til folk. 

Formue investerer i life science fondet til Hadean

Jan Nylund har troen på nordiske selskaper innen life science.

Siden 2018 har Formue gjennom sine private equity-løsninger forpliktet over 650 millioner kroner til forvaltere som utvikler legemidler.  

– Hadean Ventures er den siste forpliktelsen vi har gjort. Den vil gi kundenes porteføljer eksponering mot nordiske selskaper innen life science, noe vi har stor tro på fremover, sier Nylund. 

Kontakt oss