Kommer arveavgiften tilbake?

Skrevet av Tonje Johnsrud

Kommer arveavgiften tilbake? Det såkalte Torvik-utvalget la før jul frem sin innstilling om et helhetlig skattesystem, der de foreslår gjeninnføring av en arveskatt. Hva bør man tenke på dersom man ønsker å overføre arv til barna allerede nå?

Arveavgiften ble avskaffet i 2014. Nå har Torvik-utvalgets innstilling nok engang reist spørsmålet: Kommer arveskatten  tilbake? Det er høyst uklart om politikerne vil følge opp Torvik-utvalgets forslag med regelendringer, men det kan ikke utelukkes. Uansett kan det ikke bli billigere enn nå å overføre aksjer, eiendom eller tilsvarende til neste generasjon.

Det er også mange andre gode grunner til å overføre verdier til barna enn skatt: Har du barn som kanskje behøver økonomisk støtte? Eller har du lenge tenkt på å inkludere barna i bedriften? En slik overførsel kan i tillegg medføre spart formuesskatt for familien.

En gave kan ikke gis tilbake

Hovedfokuset i denne artikkelen vil være gaveoverføringer i lys av en mulig arveskatt. Men før du i det hele tatt vurderer dette, skal du være sikker på at du virkelig ønsker å gi gaven. Husk at en gave som er gitt, ikke kan kreves tilbake på et senere tidspunkt. Dette gjelder selv om gavemottaker er egne barn.

Svært mange har lagt størstedelen av verdiene sine inn i et investeringsselskap. Gaveoverføringen i form av aksjer i dette selskapet er da mest aktuelt.

Formues advokater er eksperter på skatterådgivning til formuende privatpersoner, familier og stiftelser.  Les mer her

Lag A- og B-aksjer

Dersom muligheten for å spare fremtidig arveskatt er hovedmotivasjonen for gaveoverføringen, er det grunn til å anta at giver ønsker å beholde kontrollen i selskapet etter overføringen.

Den mest praktiske måten å oppnå dette på, er å gjøre om aksjene i selskapet til A- og B-aksjer. A-aksjene beholder stemmeretten, mens både A- og B-aksjene har utbytterett. B-aksjene kan deretter gis til barna. En endring til to aksjeklasser gjennomføres ved en vedtektsendring i selskapet og utløser ingen form for skatt.

Hvorfor er det viktig at B-aksjene har utbytterett

Ved en eventuell gjeninnføring av arveskatt er det grunn til å tro at bestemmelsen om når (og eventuelt om) det utløses plikt til å betale skatt videreføres. Det avgjørende i denne sammenheng er at det er reglene den dagen rådigheten til gaven gikk over til gavemottaker. For å unngå fremtidig arveavgift må derfor rådigheten til aksjene gå over til gavemottaker før arveavgiften gjeninnføres. For aksjer anser man at rådigheten gikk over den dagen man overtok de «vesentligste eierbeføyelser», det vil si stemmerett og rett på utbytte. Når stemmeretten ikke overføres til barna, blir det derfor avgjørende at aksjene får utbytterett.

Kan gi ulikt utbytte

B-aksjene må som nevnt ha utbytterett.  Vedtektene kan imidlertid åpne for en løsning der det kan besluttes ulikt utbytte på A- og B-aksjene. På den måten vil giver ha en fleksibilitet med tanke på utbyttefordeling. Noen ganger ønsker giver mest utbytte selv, mens det andre ganger kan være ønskelig at bare barna mottar utbytte. For å unngå at avgiftsmyndighetene senere påstår at B-aksjene i realiteten ikke har hatt utbytterett, er det uansett viktig at det faktisk besluttes tilstrekkelig med utbytte på B-aksjene. Dessverre er det vanskelig å vite sikkert nøyaktig hvor stort utbytte som vil kreves. Da arveavgiften sist var gjeldende sa skattemyndighetene at hver B-aksje måtte få 50 % av det utbyttet hver A-aksje fikk.

Ha dokumentene klare

Dersom man er usikker på om at man ønsker å overføre aksjer til barna nå, kan man tilrettelegge for en mulig fremtidig overføring. Det gjør man ved å lage A- og B-aksjer, men beholder aksjene selv inntil videre. Når man på et senere tidspunkt tror at arveskatten kommer, eller man av andre grunner ønsker å gi bort aksjene, kan alle eller noen av B-aksjene overføres til barna. Merk at det er grunn til å tro at eventuell arveskatt vil få virkning fra dagen forslaget legges frem, så det kan bli dyrt å vente for lenge.

Hvor mange aksjer bør overføres?

For å spare mest mulig arveavgift er det gunstig å overføre flest mulig aksjer til barna. Det er fullt mulig å kun ha én A-aksje og f.eks. 999 B-aksjer, men ettersom barna skal ha utbytterett anbefales det å finne en fordelingsnøkkel som man ved de fleste ubytteutdelinger er komfortabel med. Det er videre viktig å være klar over at overføring av mer enn 1/3 av aksjene, vil kunne sette B-aksjonærene i stand til å hindre visse beslutninger i selskapet.

B-aksjene kan få negativt flertall

Enkelte beslutninger krever to tredjedeler både av avgitte stemmer (hvilket kun A-aksjer har) på generalforsamling, men også tilslutning fra to tredjedeler av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen (og dette inkluderer B-aksjene). B-aksjene vil derfor ved såkalte negativt flertall (mer enn en tredjedel sier nei) kunne sette sperrer først og fremst for beslutninger som krever vedtektsendringer. Dette vil f.eks. være endring av aksjekapital, fusjon/fisjon og oppløsning av selskapet, men også enkelte andre mindre beslutninger. Dersom det er viktig å hindre at barna kan sette en stopper for slike vedtektsendringer, må man sørge for selv å beholde to tredjedeler av aksjene. Dersom man ikke er redd for at barna skal være uenige i denne type beslutninger, vil det være A-aksjene og styret som for øvrig bestemmer hva som skal skje. Da kan man i prinsippet overføre alle aksjene unntatt én A-aksje (men ref. det som er sagt ovenfor om rådighetsovergang).

Slik unngår du et konfliktfylt arveoppgjør

Skriv aksjonæravtale som regulerer utbytteretten

Når eierskap fordeles på flere familiemedlemmer, anbefales det å vurdere en aksjonæravtale som minimum regulerer utbytterett (f.eks. at det minimum skal tas utbytte til dekning av utbytte- og formuesskatt), hvem som skal kunne være aksjonærer i selskapet (skal f.eks. samboer/ektefelle kunne arve aksjene eller sitte i uskiftet bo med disse?), rett til å sitte i styret, uttreden osv.

Fem tips til en god aksjonæravtale

Kan redusere formuesskatten

En annen grunn til å vurdere overføring av aksjer til barn, vil som nevnt være den reduksjon i formuesskatt dette vil kunne innebære. En spredning av formuen vil kunne bety redusert formuesskatt for familien sett under ett, dersom barna ikke utnytter sine fribeløp. Ofte har barn i etableringsfasen negativ formue, og desto mer skatt vil kunne spares.

Formuesskatten er nå progressiv

Fra og med 2022 ble formuesskatten progressiv, ved at nettoformue utover kr 20 millioner (kr 40 millioner for ektefeller) beskattes med en noe høyere skattesats. Dermed kan det også være besparelse i å overføre formue til barn som har utnyttet fribeløpene, dersom man gir av egen formue utover kr 20 millioner til barn som har formue under samme beløp.

 

Les våre beste tips til et vellykket generasjonsskifte


Input the campaign name that submitters should be added to.

Used by marketing cloud and FormAssembly to map user details


 

Tonje Johnsrud Daglig leder hos Formue Advokater

Tonje C. Johnsrud har 26 års erfaring innenfor skatterett og 14 år innen familie- og arverett. Hun bistår Formues kunder med familie- og arverettslige spørsmål, innlevering av skattemeldinger, skatteplanlegging og andre juridiske problemstillinger.

Kontakt oss