Kommer arveavgiften tilbake?

Skrevet av Tonje Johnsrud

Sittende regjering fjernet arveavgiften i 2014. Dersom det blir et regjeringsskifte i høst kan avgiften komme tilbake. Dette tilsier at man bør vurdere om aksjer, eiendom eller tilsvarende skal overføres til barn allerede nå.

Har du barn som behøver økonomisk støtte? Eller har du lenge tenkt på å inkludere barna i bedriften? Det kan være mange gode grunner til å overføre verdier til barna. En slik overførsel kan også medføre spart formuesskatt.

En gave kan ikke gis tilbake

Hovedfokuset i denne artikkelen vil være gaveoverføringer av hensyn til arveavgift. Men før man i det hele tatt vurderer dette, skal man være sikker på at man virkelig ønsker å gi gaven. Husk at en gave som er gitt, ikke kan kreves tilbake på et senere tidspunkt. Dette gjelder selv om gavemottaker er egne barn. Svært mange har lagt størstedelen av verdiene sine inn i et investeringsselskap, og det vil da være gaveoverføring av aksjer i dette selskapet som er mest aktuelt.

Lag A- og B-aksjer

Dersom mulighet for å spare fremtidig arveavgift er hovedmotivasjonen for gaveoverføringen, er det grunn til å anta at giver ønsker å beholde kontrollen i selskapet også etter overføringen.

*Hvorfor er det viktig at B-aksjene har utbytterett

Ved en eventuell gjeninnføring av arveavgift er det grunn til å tro at bestemmelsen om når det utløses plikt til å betale avgift videreføres. Det fulgte av de tidligere reglene at arveavgift ble utløst den dagen rådigheten til de arvede midler (evt det man for øvrig hadde mottatt) gikk over til arving/gavemottaker. For aksjer anså man at rådigheten gikk over den dagen man overtok de «vesentligste eierbeføyelser», og dette vil være styringsrett og rett på utbytte. Når styringsretten ikke overføres til barna, blir det derfor avgjørende at aksjene får utbytterett.

 

Den mest praktiske måten å oppnå dette på, er å gjøre om aksjene i selskapet til A- og B-aksjer. A-aksjene beholder styringsretten, mens både A- og B-aksjene har utbytterett *. B-aksjene kan deretter gis til barna. En endring til to aksjeklasser gjennomføres ved en vedtektsendring i selskapet og utløser ingen form for skatt. Man kan lage A- og B-aksjer, uten at eierskapet endrer seg. Aksjene kan man selv beholde inntil et eventuelt regjeringsskifte er bekreftet. Dersom det gjennom valgkampen har fremkommet opplysninger som tilsier en gjeninnføring av arveavgiften, kan deretter alle eller noen av B-aksjene overføres til barna. Dette bør gjøres i forkant av at forslaget til statsbudsjett fremlegges, da slike avgifter har en tendens til å få virkning fra dagen forslaget legges frem.

Kan gi ulikt utbytte

B-aksjene må som nevnt ha utbytterett, men det kan i vedtektene åpnes for en løsning der det kan besluttes ulikt utbytte på A- og B-aksjene. På den måten vil giver ha en fleksibilitet med tanke på utbyttefordeling. Noen ganger ønsker giver mest utbytte selv, mens det andre ganger kan være ønskelig at bare barna mottar utbytte. Det er uansett viktig at det faktisk besluttes tilstrekkelig utbytter på B-aksjene. Dette for å unngå at avgiftsmyndighetene senere påstår at B-aksjene i realiteten ikke har hatt utbytterett. Dessverre er det vanskelig å vite sikkert nøyaktig hvor stort utbytte som vil kreves.

Hvor mange aksjer bør overføres?

For å spare mest mulig arveavgift er det gunstig å overføre flest mulig aksjer til barna. Det er fullt mulig å kun ha én A-aksje og f.eks. 999 B-aksjer, men ettersom barna skal ha utbytterett anbefales det å finne en fordelingsnøkkel som man ved de fleste ubytteutdelinger er komfortabel med.

Det er videre viktig å være klar over at overføring av mer enn 1/3 av aksjene, vil kunne sette B-aksjonærene i stand til å hindre visse beslutninger i selskapet. Enkelte beslutninger krever to tredjedeler både av avgitte stemmer (hvilket kun A-aksjer har) på generalforsamling, men også tilslutning fra to tredjedeler av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen (og dette inkluderer B-aksjene). B-aksjene vil derfor ved såkalte negativt flertall (mer enn en tredjedel sier nei) kunne sette sperrer først og fremst for beslutninger som krever vedtektsendringer. Dette vil f.eks. være endring av aksjekapital, fusjon/fisjon og oppløsning av selskapet, men også enkelte andre mindre beslutninger. Dersom det er viktig å hindre at barna kan sette en stopper for slike vedtektsendringer, må man sørge for selv å beholde to tredjedeler av aksjene. Dersom man ikke er redd for at barna skal være uenige i denne type beslutninger, vil det være A-aksjene og styret som for øvrig bestemmer hva som skal skje. Da kan man i prinsippet overføre alle aksjene unntatt én A-aksje.

Slik unngår du et konfliktfylt arveoppgjør

Skriv aksjonæravtale som regulerer utbytteretten

Når eierskap fordeles på flere familiemedlemmer, anbefales det å vurdere en aksjonæravtale som minimum regulerer utbytterett (f.eks. at det minimum skal tas utbytte til dekning av utbytte- og formuesskatt), hvem som skal kunne være aksjonærer i selskapet (skal f.eks. samboer/ektefelle kunne arve aksjene eller sitte i uskiftet bo med disse?), rett til å sitte i styret, uttreden osv.

Fem tips til en god aksjonæravtale

Kan redusere formuesskatten

En annen grunn til å vurdere overføring av aksjer til barn, vil som nevnt kunne være den reduksjon i formuesskatt dette vil kunne innebære. En spredning av formuen/ligningsverdien vil kunne bety redusert formuesskatt for familien sett under ett, dersom barna ikke utnytter sine fribeløp. Ofte har barn i etableringsfasen negativ formue, og desto mer skatt vil kunne spares.

Ønsker du mer innsikt i den nye arveloven? Les her

Del artikkel

Tonje Johnsrud Daglig leder hos Formue Advokater

Tonje C. Johnsrud har 26 års erfaring innenfor skatterett og 14 år innen familie- og arverett. Hun bistår Formues kunder med familie- og arverettslige spørsmål, innlevering av skattemeldinger, skatteplanlegging og andre juridiske problemstillinger.

Nyhetsbrev