Investere lønnsomt eller bærekraftig? Ja takk, begge deler.

Skrevet av Formue

Av og til holder Ole Brumm-logikken mål – det kan være mulig å få alt på en gang. Bevisene peker i stadig større grad mot at bærekraftige investeringer er en slik win-win-situasjon.

I finansverdenen har det lenge vært opplest og vedtatt at «etiske» eller «grønne» investeringer er tapsprosjekter, sammenlignet med vanlige investeringer som ikke tar slike hensyn. Konvensjonell visdom var at slike vurderinger i beste fall kompliserte investeringene, samt kunne føre til lavere avkastning, men ikke høyere.

ESG – En karakterskala for investeringers bærekraft

ESG brukes i finansverdenen som en målestokk på hvorvidt en bedrift (eller et annet investeringsobjekt) drives bærekraftig. ESG er en forkortelse for tre bokstaver, som representerer de tre hovedfaktorene i dette bærekraftsbegrepet:

  • Environmental – Er bedriften gode på å håndtere sitt klimagassutslipp eller vannforbruk? Leverer den innovative miljøvennlige produkter?
  • Social – Har arbeiderne anstendig lønn og gode arbeidsforhold? Bryter bedriften menneskerettigheter? Hva med bedriftens leverandørkjede?
  • Governance – Hvordan er strukturen og maktbalansen i bedriftledelsen? Hvordan er styret satt sammen? Er lederlønningene anstendige

En studie fra University of Oxford peker i motsatt retning – investeringer gjort med ESG og bærekraft (se infoboks) som del av vurderingen gir høyere risikojustert avkastning.

ESG er mer enn PR

Noe av problemet med investeringsstrategier som ignorerer ESG er et underliggende premiss om at ESG-faktorer ikke egentlig er risikoer som krever særlige hensyn eller metodikk.

Kjempeskandaler de siste årene – som Volkswagens utslippsjuks – er slående bevis på at å ta lett på ESG kan bli svært kostbart. Slik sett kan man si at ESG handler om å unngå katastrofale bommerter, bøter, dårlig omdømme, og så videre.

Men ESG har også vist seg å handle om mye mer enn dette – nemlig som indikator på en bedrifts overordnede veldrevenhet.

Tallenes tale om ESG

University of Oxford og Arabesque Asset Management har gjort case-studier av ESG-arbeidet til mer enn 200 bedrifter. De fant ut følgende om bedrifter med en konsekvent tilnærming til ESG, sammenlignet med bedrifter uten en slik tilnærming:

  • I 90 prosent av tilfellene minsket bedriftene sine kapitalkostnader.
  • I 88 prosent av tilfellene fant man bedre operasjonell drift, hvilket har positiv innvirkning på selskapets kontantstrøm.
  • I 80 prosent av tilfellene fant de en sammenheng mellom konsekvent bærekraftsarbeid og en positiv innvirkning på aksjekursen.

God ESG indikerer veldrevne bedrifter

Studier som denne, og erfaringer fra markedene, bygger i økende grad opp under følgende påstand: En god ESG-tilnærming tyder på en veldrevet bedrift, som igjen tyder på en bedrift som leverer gode resultater. I studiene ser man en tydelig sammenheng mellom en bedrifts bærekraftsarbeid og aksjekursen.

Gitt at ESG-hensyn også blir stadig viktigere i verden rundt oss – i samfunnsdebatt, politikk, teknologiutvikling og finansmarkedene – kan man også hevde at ESG-bevisste bedrifter er mer framtidsrettede.

Samtidig som nasjonale og internasjonale reguleringer kan bli tilstrammet, utkonkurreres gammel teknologi av ny. Det kan igjen by på nye forretningsmuligheter for de som er rett posisjonert. Bedrifter som vedvarende innarbeider slike hensyn i driften sin – både for å unngå risiko og gripe nye muligheter – vil være bedre rustede i en verden i endring.

(Artikkelen fortsetter under)

Ønsker du en uforpliktende prat om våre forvaltningstjenester?
[gravityform id="12" title="false" description="false"]

Hvordan kan forvaltere bruke ESG?

ESG er ikke i seg selv en investeringsstrategi, men informasjon som forvaltere kan bruke til å vurdere selskaper, og som grunnlag for investeringsstrategier. ESG-data kan gi investorer verdifulle innsikter som mer «tradisjonelle» investeringsdata ikke gir: Hvilke ESG-risikoer er bedriften eksponert for, og hvordan håndterer den slik risiko? Hva antyder dataene om kvaliteten på bedriftsledelsen? Hvor god er bedriften til å posisjonere seg for framtiden, det være seg nye regulativer eller framvoksende muligheter i markedet?

ESG-informasjon gir forsprang

De fleste forvaltere har i dag tilgang til ESG-data. Likevel er det ikke alle som har begynt å bruke dette systematisk for å skape finansielle resultater.

Forvaltere som derimot bygger opp en god forståelse av ESG-data, og ikke minst en sofistikert tilnærming til å benytte innsiktene i investeringsstrategiene, kan utnytte et «informasjonsrom» som andre forvaltere ikke handler på. Når alt kommer til alt er dette informasjon som gjør det mulig for forvaltere å vurdere selskaper mer helhetlig, og dermed gjøre investeringsbeslutninger som gir bedre risikojustert avkastning for deres kunder.

Formuesforvaltning har både ESG og bærekraft som en integrert del av vårt arbeid med helhetlig formuesforvaltning. Les mer her.