Kortreist guide til alternative investeringer

Skrevet av Christian Lie

På Hamar sier vi ofte at «it’s a jungle out there» hvis vi for eksempel er i en storby og mister oversikten. Begrepet passer også godt til det enorme utvalget av investeringsmuligheter i finansmarkedene. Mens mange er godt kjent med tradisjonelle aksje- og rentefond, fremstår såkalte alternative investeringer som et mer uklart område. Følg med for en guidet rundtur i dette universet.

Hva er alternative investeringer?

Enkelt forklart inkluderer det alle finansielle investeringer som ikke faller inn under kategorien børsnoterte aksjer og obligasjoner. Også enkle transaksjoner i valutamarkedet anses mer tradisjonell enn alternativ. Det alternative investeringsuniverset er dermed stort og en slags uoversiktlig jungel.

Kategorier av alternative investeringer

Private equity (PE)

 • Investeringer i og/eller oppkjøp av privateide selskaper (i motsetning til børsnoterte).

Eiendom

 • I finansiell forstand handler dette om kjøp av næringseiendom eller boligeiendom.

Hedgefond

 • Ikke en egen aktivaklasse, men en investeringsform der forvalterne har frie mandater og kan investere i alle kategorier av finansielle investeringer/verdipapirer.

Private Credit

 • Direkte lån mellom profesjonelle «låneformidlere» og selskaper som trenger finansiering.

Råvarer

 • Investeringer i ulike typer råvarer innen energi, jordbruk, metaller eller mineraler.

Øvrige realaktiva

 • Utover eiendom ofte infrastruktur eller shipping

Strukturerte produkter

 • Investeringsløsning bestående av en rentekomponent (bruker til sikring) og en risikokomponent (for å skape avkastning). Aksjer, indekser, råvarer, valuta mm.

Samleobjekter

 • Kunst, vin, biler, klokker og lignende kan også defineres som alternative investeringer.

Mulige fordeler med alternative investeringer (AI)

 • Fordi ulike AI kan ha andre egenskaper enn vanlige aksje- og rentefond, vil ikke verdiutviklingen i AI bevege seg perfekt i takt med de tradisjonelle fondene. Dermed oppnår man en risikodempende effekt i en portefølje som består av både aksjer, obligasjoner og alternative investeringer. I hvilken grad ulike investeringer svinger i takt eller utakt, kalles korrelasjoner. Jo lavere korrelasjon, desto større risikodempende effekt. Dessverre er korrelasjoner svært flyktige og fremtidige korrelasjoner vil ikke nødvendigvis ligne historiske korrelasjoner.
 • Kombineres AI med aksje- og obligasjonsfond øker antallet avkastningskilder i porteføljen.
 • Flere typer AI kan gi bidra til å beskytte mot inflasjon. Innen eiendom vil leieinntektene ofte justeres i henhold til prisveksten og råvarer vil kunne stige i verdi i perioder der råvarepriser bidrar til inflasjonen.
 • Investerer man hos de aller fremste forvaltningsmiljøene innen AI, har disse gjennomgående levert svært god risikojustert avkastning (avkastning i forhold til risiko).
 • Mens børsnoterte aksjer prises hvert minutt hver virkedag, prises investeringer i eksempelvis private equity og eiendom bare hvert kvartal. Dette bidrar til å dempe den daglige støyen fra finansmarkedene, samtidig som det kan bidra til å gjøre investorene mer tålmodige. Noen misliker dette, men hva er egentlig mest rasjonelt ved næringsvirksomhet? At selskapsverdien svinger fra time til time drevet av psykologiske faktorer, eller at den verdsettes en gang i kvartalet under mer rolige forhold?
 • AI med operasjonell involvering gir betydelig større påvirkningskraft på selskapenes prosesser relatert til bærekraft/ESG enn i tradisjonelle verdipapirfond. En PE-forvalter er aktiv i den operasjonelle driften og kan direkte styre virksomheten i ønsket retning.

Nysgjerrig på vår investeringsrådgivning?  Les mer her. 

Mulige ulemper med alternative investeringer

 • Økt kompleksitet og høyere kostnader: Flere av AI-løsningene er mer sammensatte og krevende å forstå eller få oversikt over. Fordi investeringene kan være mer tid- og ressurskrevende enn eksempelvis i et passivt aksjefond (indeksfond), og noen ganger (som f.eks. eiendom, PE, Private Credit) krever operasjonell kunnskap og involvering, vil kostnadsnivået for investor som regel bli høyere.
 • Redusert likviditet betyr at man ikke kan selge og kjøpe på daglige kurser, men på derimot på månedlig eller kvartalsvis basis.
 • Lange investeringsperioder kjennetegner både private quity, eiendom og infrastruktur. Innen PE er levetiden på underliggende investeringer ofte rundt ti år. Dette kan være en ulempe for noen, men en atferdsmessig fordel for de utpreget langsiktige investorene.
 • Verdifastsettelsen er mindre transparent enn på børs, der man kan se hver time eller dag hvordan kursene utvikler seg. I mange kategorier av AI fastsettes verdien av forvalterne selv eller av uavhengige aktører. Dermed kan det ta tid før siste kurs og verdi blir kjent.
 • Alternative investeringer kjennetegnes i stor grad av store forskjeller i kvalitet, avkastning, risiko og kostnader. Dermed krever AI i langt større grad at investor gjør seg kjent med innholdet i det man skal investere i. Slike investeringer bør derfor aldri generaliseres, da de i høyeste grad er spesialiserte.
 • Fordi langsiktige AI-løsninger prises sjeldnere, kan det se ut som kursbevegelsene i mindre grad påvirkes av de underliggende økonomiske forholdene. En resesjon vil gjerne påvirke både et børsnotert og privateid selskap, men kurssvingningene i førstnevnte vil naturlig nok være langt høyere. Dette kan dermed bidra til å løfte den risikojusterte avkastningen for AI relativt til børsnoterte investeringer.
 • De fremste AI-miljøene i verden blir svært ettertraktede. Fordi investeringsstrategiene kan bli mindre effektive og kostnadsnivået øker dersom forvaltningskapitalen blir for stor med en for bred investorbase, begrenses ofte tilgangen. Dette betyr at det ofte bare er institusjonelle investorer med store nok investeringsbeløp som aksepteres som kunder.
 • Som et resultat av dette har flere aktører lansert AI-løsninger for privatmarkedet med lave tegningsbeløp. Det gjenstår å se om slike tilbud kan konkurrere med de mer eksklusive med hensyn til avkastning relativt til risiko.

Hva bidrar alternative investeringer med i en portefølje?

Inkludering av ulike kategorier av AI har løftet avkastning samtidig som det har dempet porteføljerisiko over et lengre tidsløp. I perioden 1989 til 2022 ga en portefølje av 80 prosent amerikanske aksjer og 20 prosent obligasjoner 9,2 prosent gjennomsnittlig avkastning per år, med 12,8 prosent årlige kurssvingninger (volatilitet). En portefølje med 50 prosent aksjer, 30 prosent AI (eiendom, hedge og PE) ga en årlig avkastning på 9,5 prosent, med årlig volatilitet på 9,5 prosent. (Data fra J.P. Morgan Guide to Alternatives. Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for fremtidig avkastning)

Dette er et eksempel på at man har fått både i pose og sekk. Fremover bør vi forvente at de risikodempende egenskapene vil bestå, men meravkastning i tillegg bør sees på som eventuell bonus. Kombinasjonen av avkastning og risiko vil selvsagt variere med valgte løsninger og ønsket risikonivå.

Alternative investeringer de neste årene

Jeg har ved flere anledninger skrevet om strukturelle endringer i verdensøkonomien. Demografi, geopolitikk, energitransisjon og klimaendringer er noen av drivkreftene for et gjennomgående lavere økonomisk vekstnivå, og et gjennomgående høyere inflasjonsnivå enn vi har vært vant til. Dette vil blant annet skape større forskjeller mellom vinnere og tapere i næringslivet, og flere urolige perioder i finansmarkedene. Innen AI finner man de mest rendyrkede formene for aktiv forvaltning, med andre ord miljøer som i aller høyeste grad velger og velger bort ulike investeringsmuligheter. Flere av disse vil kunne kapitalisere på nettopp et slik fremtidsscenario.

Finn ut om vi er rett samarbeidspartner for deg!

Ved å klikke deg gjennom spørsmålene nedenfor vil du få et bedre inntrykk av hvordan vi kan hjelpe deg. En av våre medarbeidere vil ta kontakt med deg for en uforpliktende prat etter skjemaet er sendt inn.

Spørsmål 1 av 8.

Spørsmål 2 av 8. Flere valg er mulig

Spørsmål 3 av 8. Flere valg er mulig

Spørsmål 4 av 8. Flere valg er mulig

Spørsmål 5 av 8.

Spørsmål 6 av 8. Flere valg er mulig

Spørsmål 7 av 8.

Spørsmål 8 av 8.
Takk for dine svar! Ved å sende inn skjemaet kommer en av våre medarbeidere til å kontakte deg innen kort tid for en videre samtale.

Christian Lie Sjefstrateg i Formue

Christian Lie har over 20 års erfaring fra finansbransjen. Han er ansvarlig for interne og eksterne budskap i Formue knyttet til makroøkonomi, finansmarkeder, allokering og investoratferd.

Kontakt oss