Verdiaksjer ble vinneren i første halvår

Skrevet av Niclas Hiller

Den positive utviklingen i fjor vedvarte i hele første halvår 2021. I fjor var det vekstselskaper, og spesielt selskaper innenfor grønn energi og teknologi, som var drivkraften til den positive avkastningen. Starten på 2021 har derimot vært helt motsatt.

Et hyggelig første halvår

Den positive utviklingen i fjor vedvarte i hele første halvår i år. Noen opplever kanskje dette som litt uventet, gitt den sterke avslutningen i 2020, men man kan også se det som en naturlig fortsettelse på en kraftig gjeninnhenting etter den historiske nedstengingen av samfunnet i store deler av 2020. Det som fanger vår oppmerksomhet mest, er likevel at det er helt andre sektorer og faktorer som har skapt avkastningen hittil i år sammenlignet med fjoråret og årene før dette.

Aksjemarkedet er fascinerende. Vi snakker ofte om markedet som om det er noe konstant med varige karakteristikker. I realiteten er det svært dynamisk og stadig i endring. Dette blir klart når vi ser på markedet i kraft av en bred børsindeks, hvor sammensetningen varierer basert på de ulike aksjenes markedsverdier og de indeksreglene som bestemmer hvilke selskap som inkluderes og hvilke som fjernes fra indeksen. En indeksanalyse viser nemlig at vi faktisk aldri ser det samme over tid, og dette blir spesielt tydelig dersom man ser på indekssammensetningen når det har gått en del tid – f.eks. ved utgangen av ulike tiår. Det er nesten litt som at hvert tiår har sine særegne kjennetegn. Dette ser vi i figuren under, som viser hva som er største og minste sektor, og hvilke bedrifter som er de største selskapene i indeksen.

Pris er det vi betaler, mens verdi er det vi får

Første halvår i år kan være begynnelsen på et tiår som blir annerledes enn den forrige tiårs perioden. Vi har nå fått vesentlig bedre avkastning fra verdisektoren, sammenlignet med vekst som har vært drivkraften de siste årene. Vi har hatt stigende renter, kontra fallende renter tidligere. I årsrapporten «Investeringsåret 2020» beskrev vi fjoråret som året for teknologi og grønne investeringer, hvor energi og det «sorte gullet» hadde negativ avkastning og lå på bunn. Starten på 2021 har vært helt motsatt. Energi og sykliske bransjer troner på topp, mens fjorårets vinnere er å finne i den nedre halvdelen.

Dette er jo en påminnelse om at vi bør være forsiktige med å ekstrapolere, og heller ta frem en gammel sannhet som sier at pris er det vi betaler, mens verdi er det vi får.

Avkastningen i en helhetlig kundeportefølje med middels risiko endte på rundt seks prosent de første seks månedene i 2021. All avkastningen kommer fra aksjer, der unoterte (private equity) har hatt et særlig høy avkastning drevet frem av mange realiseringer og store utbetalinger. Intet er mer konkret enn faktiske realiseringer og utbetalinger. På rentesiden er det unoterte høyrenteinvesteringer (private debt) som har vist veldig gode avkastningstall.

Hvordan har vi endt opp der vi nå er?

Det kan være nyttig å tenke gjennom hvordan vi endte opp der vi nå står. De stadig fallende rentene har redusert muligheten for og effekten av ytterligere rentenedsettelser fra sentralbankene. Da covid-19 stengte ned økonomiene i mars 2020 måtte myndighetene sette rentene ned til null. Dette tiltaket strakk ikke til. Man tok derfor neste skritt som ble kjøp (fra sentralbankene) av lange rentepapirer, kjøp av selskapsobligasjoner og til og med kjøp av en del egenkapital-investeringer. Alt dette for å unngå en total kollaps og deflasjon. Etter at markedene stabiliserte seg, tok finanspolitikken over, og det ble sågar trykket penger som folk fikk i gave. Folk i USA fikk altså tilsendt flere sjekker i posten. Og i motsetning til det som ofte fremheves som en periode hvor kun de rike har tjent på alle tiltakene, så har faktisk de 60 % minst formuende i USA fått et stort og relativt betydningsfullt bidrag i kraft av disse finanstiltakene.

Det er summen av alle disse tiltakene, med særlig effekt fra sistnevnte, som har skapt den gjeninnhentingen som vi nå befinner oss midt i. Men la det være sagt at det blir utfordrende å redusere stimulansene, og finne riktig balanse. Rentene har som nevnt steget som følge av tiltakene. Det aller viktigste argumentet mot at rentene kan stige veldig mye er at økonomiene ikke tåler vesentlig økte renter. Det skal ikke særlig mange prosenter med økning til for å skape en kraftig dempende effekt.

Hva kan vi forvente fremover?

Det er mye man kan bekymre seg for, men vi må også huske på at det faktisk er normalen – det er nesten alltid slik at utfordringene ser ut til å tårne seg opp. Da får vi også en påminnelse om at årsaken til at vi får avkastning på våre midler nettopp er fordi det er usikkerhet som muliggjør avkastning utover risikofri rente. Ingen bekymringer er lik ingen avkastning. Men vi kan få betalt ulikt for risiko – noen ganger får vi godt betalt, andre ganger mindre. Risikotagning betaler seg på varierende måte over tid. Det er dette vi kaller varierende risikopremie.

I dag er det lavere forventet (absolutt) avkastning når vi ser fremover. Den relative avkastningen, med andre ord betaling utover risikofri rente, er fortsatt god. Den beste oppskriften fremover er fortsatt, som før, helhetlige brede porteføljer, systematisk forvaltet på en langsiktig måte.

Vil du ha mer påfyll?

Du finner mye godt lesestoff på vår www.formue.no, under innsikt. Vi har to ferske webinarer fra de ansvarlige på rente- og aksjesiden som beskriver første halvår, hendelser, aktivitet og forventninger. Her kan du se rapportene:

Når vi kommer til andre siden av sommerferien starter vi med et webinar som tar for seg hva som har skjedd på hedgefondsområdet første halvår 2021. Dette går av stabelen fredag 20. august. Der får vi med oss en gjest fra en av våre internasjonale forvaltere. Primo september blir det webinar om både nordisk eiendom (lavt belånt eiendom, eller Core+) og private debt. Vi avslutter rapporteringen for første halvår med webinar fra private equity- og eiendomsteamene de siste dagene i september.

Med dette ønsker jeg dere alle en riktig god sommer og takker for tilliten dere gir oss.

Hilsen

Niclas Hiller, Investeringsdirektør

Niclas Hiller CIO, Investeringsdirektør i Formue

Niclas Hiller har en svært lang erfaring i finans- og investeringsbransjen, og har ansvar for å redusere bekymringene for formuen til våre kunder ved å bygge solide porteføljer.

Kontakt oss