Stort behov for å gjennomgå avtaler for lederpensjon

Skrevet av Alexandra Plahte

Lederpensjonsavtaler dreier seg ofte om store økonomiske verdier. Likevel ser vi at mange slike avtaler er ufullstendige, upresise og ofte utformet for å passe til reglene som gjaldt før pensjonsreformen. Her er det derfor mye å hente på å gjennomgå avtalene for å sikre at de er tilpasset dagens regler, og for å unngå tvister og uenighet. 

De alminnelige pensjonsordningene må være like for alle ansatte i et selskap. Innenfor skattereglene kan man for eksempel ikke si at lederen eller ledergruppen skal få høyere innskuddssatser enn det som ligger i den generelle ordningen alle ansatte er omfattet av. Derfor er det mange virksomheter som etablerer supplerende pensjonsordninger i tillegg til den kollektive pensjonsordningen. Dette kan typisk være supplerende førtidspensjon, gavepensjon eller pensjon for lønn over 12 G.

Pensjon som gulrot

Bakgrunnen for å etablere slike pensjonsordninger kan være flere. For eksempel kan man avtale supplerende pensjon som et ledd i å tilby konkurransedyktige betingelser ved rekruttering av nøkkelpersonell. I andre tilfeller kan intensjonen med ordningen være helt motsatt, nemlig et økonomisk virkemiddel for å få til en sluttavtale i omstillings- og nedbemanningsprosesser.

Se vårt webinar om lederpensjon her:

Ufullstendige lederavtaler

Pensjon fra folketrygden, AFP-ordninger og alminnelige tjenestepensjon er lovregulerte ordninger. For supplerende pensjon gjelder det derimot ikke noe generelt regelverk. Denne avtalefriheten gir fordelen av stor fleksibilitet, men innebærer også høye krav til utforming av en presis avtaletekst. Formues pensjonseksperter har i en årrekke jobbet med lederavtaler. Fellesnevneren er at det normalt er snakk om store verdier, samtidig som veldig mange av avtalene er ufullstendige og i mange tilfeller upresise. Paradoksalt nok ser vi ofte at arbeidsavtalen til øverste leder kan være svært detaljert om mindre viktige forhold, mens pensjonsbetingelsene kun omtales i noen få vage setninger. Særlig gjelder dette for avtaler inngått for noen år tilbake.

Les mer her om hva du som bedriftseier må vite om pensjon.

Risiko for misforståelser og uenighet

Vi ser stor variasjon mellom avtaler om lederpensjon. Ofte har de mangelfull avtaletekst som gir grunnlag for ulike tolkninger, og grobunn for uenighet om hvilke pensjonsbetingelser som skal gjelde. Det er derfor svært viktig at man ved etablering av slike avtaler avklarer og regulerer nærmere betingelsene for ordningen. Det gjelder både med tanke på beregning, vilkår og praktisk løsning for pensjonen. Ellers er risikoen stor for misforståelser og uenighet om hva som er avtalens innhold og vilkår. Det kan igjen medføre langvarige diskusjoner og kostbare rettstvister. Virksomheter som ikke har tilpasset lederpensjonsavtalene til det nye regelverket risikerer dessuten at pensjonsforpliktelsen som balanseføres i regnskapet er feil.

 

Alexandra Plahte

Gir gode pensjonråd; Formues pensjonsekspert Alexandra Plahte er opptatt av ledere skal få en bedre oversikt og kontroll på sine pensjoner.

Pensjon som joker i generasjonsskifte

Gitt regjeringens forslag om å øke skattesatsen på utbytte fra 35,2 til 37,84 prosent, vil det for mange være skattemessig mer gunstig å få en pensjonsutbetaling fra selskapet fremfor utbytte eller lønn. For eiere av virksomheter som står foran et generasjonsskifte kan dette være en mulighet som rent familie-økonomisk kan være fornuftig. Ofte er søkelyset på hvordan man best bør innrette seg med fordelingen A og B-aksjer slik at neste generasjon riktignok overtar, samtidig som mor og far fortsatt både har delvis kontroll og utbytter gir en økonomisk trygghet likviditetsmessig. Gitt ytterligere økning i utbytteskatt, slik regjeringen har foreslått, kan pensjon være en god ordning for mange fremover.

Vil du vite mer om din lederpensjon og om den bør gjennomgås? Ta kontakt her.

Del artikkel

Alexandra Plahte Leder for Formue Pensjonsrådgivning

Alexandra Plahte er jurist og leder for pensjonsrådgivning i Formue. Hun har 25 års erfaring som fagperson innen pensjon for bedrifter og offentlig sektor, og er en kjent profil i media.

Kontakt oss