Vond og skremmende krig i Europa

Skrevet av Christian Lie

Russisk invasjon av Ukraina er skremmende og uvirkelig, og handler først og fremst om en humanitær krise for de som blir direkte berørt. Våre tanker går til alle ofre og pårørende. Samtidig får krigen også store markedsmessige konsekvenser.

Det er umulig å forutsi hvordan konflikten vil utarte seg. Konflikten mellom Russland og Ukraina har pågått siden 2014. I beste fall blir krigen kortvarig, men kan i verste fall eskalere. Situasjonen skaper stor usikkerhet blant investorer, med kursfall på børsene og høyere energi- og råvarepriser. Det er under slike omstendigheter det er viktig å holde hodet kaldt og ikke la irrasjonelle valg forstyrre den langsiktige investeringsplanen.

Som omtalt i kommentaren «Uforutsigbar geopolitikk – en prøvelse for investorer» er geopolitiske hendelser av natur uforutsigbare og bør av den grunn ikke utløse overilte porteføljeendringer. Formues kunder har porteføljer med omfattende risikospredning. Vår samlede eksponering mot russiske verdipapirer er under ett prosent på tvers av aksje- og renteinvesteringene. I hedgefond-løsningen vår har flere forvaltere vært posisjonert for blant annet kursfall innen russiske aksjer, selskapsobligasjoner og valuta. Vi har ingen direkte investeringer innen russisk eiendom, private equity eller privat credit. I Formue vil vi naturlig nok overvåke utviklingen kontinuerlig fremover.

Rask innhenting etter økonomisk og geopolitiske kriser

Basert på 29 ulike geopolitiske kriser inkludert andre verdenskrig, sto aksjemarkedene i gjennomsnitt høyere etter tre måneder, sammenlignet med nivået før krisen ble utløst. I to tredjedeler av hendelsene ble aksjeverdiene hentet inn igjen etter en måned. Fra 53 økonomiske og geopolitiske kriser siden 1907 viser en annen analyse at amerikanske aksjer i gjennomsnitt falt syv prosent i dagene etter at nyheten ble kjent, men at verdiene var hentet inn igjen etter i gjennomsnitt 3,5 måned.

I utgangspunktet er dette en krig som berører Russland og Ukraina. NATO-ledelsen har vært tydelige på at alliansen ikke vil involvere seg direkte med mindre et medlemsland blir angrepet. Vestlige økonomier vil derimot presse Russland via tunge økonomiske og finansielle sanksjoner, som på sikt kan presse Putin til å trappe ned konflikten. Sanksjonene innført under den russiske annekteringen av Krim-halvøya i 2014 førte russisk økonomi inn i resesjon. Russiske aksjer er ned over tretti prosent den siste uken. Russland er likevel mer motstandsdyktig i dag enn i 2014, med økte inntekter via høye olje- og råvarepriser, større valutareserver og lavere budsjettunderskudd.

Russland har begrenset betydning for verdensøkonomien

Russisk økonomi utgjør kun 1,8 prosent av globalt brutto nasjonalprodukt, men er en av verdens største eksportører av olje, gass, hvete, kobber og aluminium. En presset russisk økonomi vil derfor ha begrenset betydning for global økonomi isolert sett, men krisen vil likevel gi konsekvenser til råvaremarkedene. Nye og omfattende amerikanske sanksjoner er utformet for å gi færrest mulig internasjonale negative ringvirkninger. Likevel vil tiltakene kunne forstyrre globale forsyningskjeder.

Europeisk økonomi er mest eksponert ettersom Russland bidrar med en tredjedel av oljen og førti prosent av gassen. Selv om russiske myndigheter har sagt at energitilførselen ikke vil påvirkes av de militære aktivitetene, er energispørsmålet noe Putin kan benytte til sin fordel for å legge press på europeiske politikere. Stiger energiprisene videre kan dette svekke kjøpekraften til europeiske husholdninger, skape nye utfordringer for industriproduksjon og næringsliv, og dermed utløse en svakere økonomisk utvikling, som igjen kan påvirke markedsutviklingen.

Inntil videre sterkt økonomisk bakteppe

For økonomien er det en formildende faktor at økt etterspørsel etter statsobligasjoner bidrar til lavere markedsrenter. Selv om stigende energi- og råvarepriser kan gi en ytterligere inflasjonsimpuls, vil den geopolitiske usikkerheten også kunne bidra til at sentralbankene blir mer forsiktige med hensyn til rentehevinger.

Det er fortsatt større grunnlag for optimisme enn pessimisme med hensyn til utviklingen i verdensøkonomien. Både bedrifter og husholdninger har større kapitalreserver enn normalt, noe som gir bedre evne til å absorbere usikkerhet, høyere energi- og matpriser, samt kursfall i finansmarkedene. De siste aktivitetsindikatorene for amerikansk og europeisk økonomi viste solid fremgang fra januar til februar, og analytikerne venter fortsatt sterk BNP-vekst i verden i 2022.

Hva betyr dette for dine investeringer?

For oss som investorer skaper kursfallene usikkerhet og frykt, og for noen kanskje en tilbøyelighet til å selge eller gjøre endringer i porteføljen. Som nevnt over har geopolitiske kriser som oftest vært relativt kortvarige, og eventuelle tegn til nedtrapping vil reflekteres umiddelbart ved kursoppgang i finansmarkedene. Det er derfor avgjørende at man beholder roen og holder seg til planen som er lagt.

I dialogen med våre kunder bruker vi mye tid på å kartlegge den helhetlige økonomiske situasjonen, ikke bare den finansielle. Basert på dette utarbeides en langsiktig strategi som er tilpasset de individuelle forutsetningene. Å holde seg til denne planen er viktigste ingrediens i suksessoppskriften for god avkastning gjennom investeringsperioden – inkludert fine oppturer, men også skremmende nedturer.

Dersom du er kunde hos Formue og ønsker mer informasjon, ta gjerne kontakt med din rådgiver.

Christian Lie Sjefstrateg i Formue

Christian Lie har over 20 års erfaring fra finansbransjen. Han er ansvarlig for interne og eksterne budskap i Formue knyttet til makroøkonomi, finansmarkeder, allokering og investoratferd.

Kontakt oss