Aksjesparekonto – en skattegave for alle?

Skrevet av Formue

Aksjesparekonto (ASK) er en av de store endringene i sparemarkedet i 2017. En endring hvor privatpersoner som tidligere ikke har kunnet utsette beskatning av aksjegevinster nå får en mulighet for dette.

Regjeringen vedtok høsten 2016 å åpne for ASK i 2017. Dog venter vi fortsatt på de siste detaljene i forskriften. Det er dermed mange aktører som sitter i startgropa, klare til å tilby ASK til både nye og eksisterende kunder. Formue er en av dem. Aksjesparekonto er godt egnet for langsiktig sparing – en kortsiktig utsettelse av skatt har liten verdi, særlig ikke i en periode der det er grunn til å regne med en stadig økende skattebelastning på aksjeinntekter.

Et godt råd er å benytte overgangsregelen for 2017, og føre over aksjer og aksjefondsandeler til en aksjesparekonto i år. For deg som er et stykke opp i årene og har god økonomi, kan det være et godt alternativ at slike verdier nå overføres til barn eller barnebarn, som igjen overfører disse verdiene til sin aksjesparekonto i 2017. Siden du kan åpne aksjesparekonto hos flere tilbydere, kan det være en idé å samle eksisterende gevinster på et sted, og deretter åpne en ny konto for nye investeringer. Med et verdifall på de nye investeringene kan en slik konto legges ned, og da kommer tapsfradraget på privat hånd.

Hva er en aksjesparekonto?

En aksjesparekonto er en konto hvor du som personlig skatteyter skal kunne kjøpe og selge aksjer og aksjefond, uten å betale skatt av gevinsten før pengene tas ut fra kontoen. Da oppnås det en utsettelse av din skatt så lenge gevinsten reinvesteres i andre aksjer eller aksjefond. Aksjesparekonto et flott tilbud for deg som ønsker å spare langsiktig i aksjer og/eller aksjefond. Du som allerede har et eget selskap som det investeres igjennom, har mindre behov for en aksjesparekonto. Skatteutsettelsen som oppnås gjennom et selskap er minst like god og omfatter mer. For deg blir spørsmålet kun om du også har privateide aksjer eller fondsandeler, som bør overføres til en slik aksjesparekonto i 2017. Alle som har aksjer privat bør være oppmerksom på overgangsregelen som kun gjelder for 2017 – da kan du overføre de aksjer eller aksjefondsandeler som allerede har steget i verdi til en aksjesparekonto, uten at dette utløser noen beskatning.

Hva kan man investere i?

På en ASK kan du ha aksjer i børsnoterte selskap og aksjefond som er hjemmehørende i Norge eller andre land innenfor EØS. Det er viktig å huske på at ikke alle selskaper på Oslo børs er hjemmehørende innenfor EØS. Som børsnotert aksje i Norge regnes aksjeselskap hjemmehørende i et EØS-land notert på Oslo Børs hovedliste eller Oslo Axess. Dette betyr at aksjer i ikke-børsnoterte selskap, og aksjer i selskap som hører til i land utenfor EØS ikke kan være på en aksjesparekonto. Den som ønsker å investere i økonomier utenfor EØS vil likevel kunne få til dette ved å investere i aksjefond som har slik underliggende eksponering.

Som aksjefond i denne sammenheng regnes verdipapirfond som per 1.1. i tegningsåret hadde minst 80 prosent av sine investeringer i aksjer. Det er tilbyder av en aksjesparekonto som har ansvaret for at de aksjer og fond som tilbys, oppfyller vilkårene for å være på en ASK. Man kan risikere at enkelte tilbydere kun tilbyr et snevert antall av alle de aksjer eller fond som kan omfattes av ordningen. Dette antas å ikke være noe problem, da man lett kan flytte en aksjesparekonto fra en tilbyder til en annen. Det er også lov å ha flere aksjesparekonti, men man kan ikke ha mer enn én aksjesparekonto hos en enkelt tilbyder. Hensikten er at man kun skal ha aksjer på en ASK, men i periodene etter salg og før en reinvestering er det behov for en konto for oppbevaring av pengene. Det er et forbud mot renter på en slik konto.

Hvilke aksjer/aksjefondsandeler kan overføres til en aksjesparekonto?

Man står ganske fritt til å velge hvilke aksjer som i 2017 kan overføres uten beskatning til en ASK. Har man aksjer i X som har steget fra 100 til 200, og aksjer i Y som har sunket fra 100 til 50, kan du velge å kun overføre aksjene i X i 2017. Da sørger du for å få fradrag for tapet på aksjene i Y, enten ved et ordinært salg i 2017 eller ved en overføring av aksjene til aksjesparekonto i 2018. Har man kjøpt aksjer i flere omganger i samme selskap, og har verdistigning på noen, og tap på andre, må en overføring av aksjer til en aksjesparekonto skje ut fra et “først ut, først inn”-prinsipp.

Eksempel: 300 aksjer – første 100 og siste 100 gevinst kr 1000 per aksje – mellomliggende 100 aksjer tap med kr 500 per aksje. Overføres 200 aksjer vil dette være de eldste aksjene, det vil si også de med tap. Men her kunne man ha overført de første 100 til aksjesparekontoen, solgt de neste 100 og så overført de siste 100.

Hvilke skattefordeler oppnås?

Når aksje- eller aksjefondsandeler som ligger på en aksjesparekonto selges, skjer det ingen skattlegging av gevinst (og det oppnås heller ikke fradrag for tap), før gevinst tas ut av kontoen eller kontoen avsluttes (et tap kan ikke komme til fradrag før en aksjesparekonto avsluttes). Dette gir en utsettelse av beskatningen inntil kontoen gjøres opp. Alle aksjesparekonti gjøres opp når den som har startet ordningen faller fra. Det vil si at dødsfall blir seneste tidspunkt for beskatning av gevinst.

En aksjesparekonto kan ikke skattefritt overføres til arvinger. Skatteutsettelse gis kun for gevinster som kommer inn på kontoen. Den som har aksjer på kontoen og som mottar utbytte på disse aksjene, blir hvert år skattlagt for slikt utbytte. Når det mottas utbytte på aksjer på en aksjesparekonto, vil deler av utbyttet være skjermet fra beskatning (skattefritt). For aksjer som eies direkte, beregnes skattefri andel av utbytte ut fra kostprisen for hver enkelt aksje. For aksjer på en aksjesparekonto blir skattefri del av utbyttet beregnet ut fra laveste innskutte kapital på aksjesparekontoen.

Eksempel på skatt på aksjesparekonto:

På aksjesparekontoen har det i hele 2018 stått aksjer i X med kostpris kr 400 000 og aksjer i Y med kostpris kr 600 000. I 2018 mottas utbytte med kr 25 000 på X-aksjene. Skattefri del av utbyttet beregnes ut fra laveste innskudd i løpet av 2018 – her kr 1 000 000. Med en skjermingsrente på en prosent er kr 10 000 skattefritt og de resterende kr 15 000 skattepliktig.

Hadde disse aksjene vært eiet utenfor ordningen, ville kun kostprisen på X-aksjene gitt grunnlag for skattefritt utbytte – her kr 400 000 x en prosent = kr 4 000 skattefritt og kr 21 000 til beskatning. Det at det er laveste innskudd i løpet av året som gir grunnlag for skjerming, medfører at det vil være bedre med innskudd rett før et årsskifte enn rett etter et årsskifte. For uttak blir det da bedre med uttak rett etter et årsskifte enn rett før et årsskifte.

Hva skjer når man tar penger ut av en aksjesparekonto?

Ved uttak fra en aksjesparekonto anses den innbetalte kapitalen å bli utbetalt først og opptjent kapital til slutt.

Eksempel: Over flere år er det skutt inn kr 1 000 000 på en aksjesparekonto. Samlede verdier på kontoen er nå blitt kr 1 500 000. Tas det ut inntil kr 1 000 000 utløses ingen skatt. Dersom innskuddet ikke hadde gitt avkastning og innskutt beløp på kr 1 000 000 nå ikke hadde en større verdi enn kr 800 000, kommer slikt tap først til fradrag når kontoen avsluttes. Det vil derfor være fullt mulig å ha flere aksjesparekonti (maks en hos hver tilbyder) der all innbetalt kapital er tatt ut igjen, og det kun er opptjent beløp som ligger igjen og gir videre avkastning. Det er foreslått at man kan overføre penger fra en aksjesparekonto til en annen aksjesparekonto uten beskatning.

Hvem bør åpne en aksjesparekonto?

Det er kun privatpersoner som kan åpne en aksjesparekonto. Svært mange av Formues kunder har egne aksjeselskap som det investeres gjennom, noe som er en bedre løsning enn ASK. Her har man ikke noen begrensning på hva det kan investeres i, samt at utbyttet ikke skattlegges fortløpende. I tillegg kan et slikt selskap overføres til barn, enten som gave eller arv, uten at en overføring av verdier til neste generasjon utløser beskatning. Overgangsregelen for 2017, med overføring av privateide aksjer som har steget i verdi til en aksjesparekonto uten beskatning, er et godt tilbud som de aller fleste vil være tjent med å benytte seg av. (Etter 2017 vil overføring av privateide aksjer til en aksjesparekonto likestilles med salg, og vil utløse skatteplikt for gevinst og gi fradragsrett for gevinst/tap).

Kostnader

Selv om tilbyderne er pålagt omfattende opplysnings- og rapporteringsplikter, legger myndighetene til grunn for at kostnader til drift av en aksjesparekonto vil være relativt beskjedne. En sammenligning av kostnader hos de forskjellige tilbydere er likevel fornuftig. Det er viktig å være klar over at enkelte tilbydere kan ønske å skjule kostnadene, for eksempel ved å beholde returprovisjoner, noe Formue ikke gjør.

Du finner flere artikler om skatt & jus her.

Kontakt oss