Bør du opprette holdingselskap?

Det kan være flere gode grunner til å opprette et holdingselskap. En viktig årsak er at avkastning og gevinst på noen type investeringer er tilnærmet skattefrie for holdingselskapet. Beløpet som ellers måtte blitt betalt i skatt kan i stedet reinvesteres.

Hva er et holdingselskap

Med holdingselskap menes i denne sammenheng et aksjeselskap som i all hovedsak har som virksomhet å eie aksjer i andre selskaper. Mange benytter også sitt holdingselskap til å investere i andre finansielle produkter som obligasjonsfond og aksjefond.  Holdingselskap omtales derfor ofte som investeringsselskap. Når du investerer gjennom et holdingselskap, er det holdingselskapet som eier de underliggende investeringene, og du eier holdingselskapet. Her ser vi på skattefordelen ved å investere gjennom et holdingselskap.

Hva er fritaksmetoden?

Kort fortalt innebærer fritaksmetoden at avkastning og gevinst på aksjer, aksjefond og enkelte deltakerlignende selskap i Norge, er tilnærmet skattefri for aksjeselskaper. Det samme gjelder for slike inntekter fra tilsvarende selskap innenfor EØS.

Selv om inntektene er skattefrie for holdingselskapet, vil den personlige aksjonæren (eieren) bli skattlagt dersom midlene tas ut som utbytte. Beholdes inntektene i selskapet, utsettes imidlertid beskatningen. Midlene som ligger i holdingselskapet, kan i stedet reinvesteres for ytterligere avkastning.

Skatt på utbytte

  • I dag er skattesatsen på utbytter og gevinst etter salg av aksjer 37, 84 prosent.
  • Betales det derimot utbytte fra et norsk aksjeselskap til et annet, beskattes bare 3 % av utbyttet, og da med 22 %, dvs. en effektiv skattesats på 0,66 %. Dersom holdingselskapet eier mer enn 90 % av det utdelende selskapet, er utbyttet i sin helhet skattefritt.

Verdien av skatteutsettelsen

For å forklare verdien av å utsette skatten best mulig, bruker vi et konkret eksempel: Vi tar utgangspunkt i en privatperson som skal plassere kr 10 000 000 i norske aksjer gjennom et holdingselskap. Hvis årlig avkastning ligger på 5 % vil holdingselskapet tilføres kr 500 000 i årlige skattefrie aksjeinntekter. Dette gir en årlig skatteutsettelse på ca. kr 190 000 (37,84 % av 500 000), sammenlignet med situasjonen der aksjene er privateide. Reinvesteres beløpet i aksjer, vil avkastningen utgjøre ca. kr 9 500 det første året (5 % av 190 000).

Mye å spare ved salg av driftsselskap

Utsatt skatt på løpende avkastning fra aksjeinvesteringer kan være vesentlig i seg selv. Fordelen ved å eie via et holdingselskap er likevel mest fremtredende når for eksempel et driftsselskap eller en aksjepost skal selges med stor fortjeneste. Gevinsten fra salget kan beholdes skattefritt i holdingselskapet og verdien av skatteutsettelsen kan i et slikt tilfelle være svært stor.

Ved oppstart av en virksomhet bør det derfor vurderes om driftsselskapet skal eies via et holdingselskap, selv om fremtiden til det nyetablerte driftsselskapet vil være vanskelig å forutse. Med forventninger om verdistigning og salg, vil det være en fordel å ha etablert en selskapsstruktur som gjør det mulig å utsette skatten lengst mulig. Det er likevel verdt å merke seg at man også på et senere tidspunkt har mulighet til å etablere en holding-struktur. Dette kan i mange tilfeller løses gjennom en skattefri reorganisering.

Når er det lønnsomt med holdingselskap?

Lønnsomheten ved å etablere et holdingselskap vil bero på om verdien av skatteutsettelsen over tid vil overstige kostnadene ved etablering og drift av holdingselskapet. Ser vi tilbake på eksemplet med privatpersonen som investerte kr 10 000 000 i aksjer gjennom sitt selskap, vil det ta i overkant av tre år før årlig avkastning på utsatt skatt overstiger påløpte kostnader (revisor, regnskapsfører etc).

I dette regnestykket vil det naturligvis være en del variabler som man ikke kan forutse med nøyaktighet; omfanget av driftskostnader vil variere fra selskap til selskap, og avkastningen på aksjeinvesteringene vil også variere. I tillegg vil aksjonærens behov for utbytter fra selskapet redusere effekten av skatteutsettelsen, ettersom slike utdelinger fra selskapet er skattepliktige.

Les mer om vår juridiske rådgivning.

Holdingselskap gir større fleksibilitet

I tillegg til de økonomiske fordelene, kan en holdingstruktur også gi de personlige eierne større fleksibilitet med hensyn til disponeringen over egne verdier. To søsken eier for eksempel et felles holdingselskap, som igjen eier et driftsselskap med en fiskebåt. Bedriften går med store overskudd og holdingselskapet mottar årlige utbytter fra virksomheten. Ofte vil de personlige eierne av holdingselskapet ha ulike ønsker og mål for forvaltningen av avkastningen fra driftsselskapet. Den ene har for eksempel behov for å ta ut store utbytter, mens den andre ønsker å utsette mest mulig skatt, og vil reinvestere verdiene.

Så lenge søsknene eier holdingselskapet sammen, må de være enige ved blant annet beslutninger om utbytte. I en slik situasjon kan søsknene velge å fisjonere (dele) selskapet, slik at de får hvert sitt heleide holdingselskap. Forvaltningen av eierskapet i det underliggende driftsselskapet bør reguleres gjennom en aksjonæravtale, men med en slik eierstruktur kan de personlige eierne selv bestemme omfanget av utbytter og hvordan verdiene i eget selskap skal disponeres.

Les også: Å danne holdingstruktur uten beskatning.

Aksjesparekonto som alternativ

I 2017 ble ordningen med aksjesparekonto innført i Norge som et alternativ til å investere via et aksjeselskap. På en aksjesparekonto kan man samle sine aksjefond og børsnoterte aksjer, og deretter selge og reinvestere slike investeringer uten at gevinst eller avkastning kommer til beskatning før midlene tas ut av aksjesparekontoen (og først når man har tatt ut mer enn det man satte inn på kontoen). På en aksjesparekonto vil man derfor kunne oppnå tilsvarende skatteutsettelser som for aksjeselskap, men uten driftskostnadene som er forbundet med aksjeselskapet.

Det er imidlertid ikke mulig å eie ikke-børsnoterte aksjer på en aksjesparekonto. Dersom en aksjonær ønsker å utsette skatt på et fremtidig salg av et unotert driftsselskap eller andre unoterte investeringer, må slike investeringer foretas gjennom et holdingselskap. For personer som i hovedsak ønsker å samle sine børsnoterte verdipapirer og aksjefondsinvesteringer, kan imidlertid en aksjesparekonto være et godt alternativ.

Finn ut om vi er rett samarbeidspartner for deg!

Ved å klikke deg gjennom spørsmålene nedenfor vil du få et bedre inntrykk av hvordan vi kan hjelpe deg. En av våre medarbeidere vil ta kontakt med deg for en uforpliktende prat etter skjemaet er sendt inn.

Spørsmål 1 av 8.

Spørsmål 2 av 8. Flere valg er mulig

Spørsmål 3 av 8. Flere valg er mulig

Spørsmål 4 av 8. Flere valg er mulig

Spørsmål 5 av 8.

Spørsmål 6 av 8. Flere valg er mulig

Spørsmål 7 av 8.

Spørsmål 8 av 8.
Takk for dine svar! Ved å sende inn skjemaet kommer en av våre medarbeidere til å kontakte deg innen kort tid for en videre samtale.

Mats Bratlien Stokke Advokatfullmektig

Mats Stokke har jobbet hos Formue Advokater AS siden 2015. Mats arbeider hovedsakelig med rådgivning innen selskapsrett, skatt og arv og generasjonsskifte.

Kontakt oss