Dagens kredittpremier sett i lys av historiske misligholdsrater​

Skrevet av Formue

Med lave kredittpåslag sett i lys av historiske nivåer så kan man spørre seg om det i dagens markedssituasjon fremdeles er gunstig å investere i høyrente obligasjoner? 

Ukens figur viser at dette fortsatt er tilfellet om man har en langsiktig tilnærming med fokus på en bred portefølje av obligasjoner. Grafen nedenfor sammenlikner forventede (implisitte) misligholdsrater mot historiske data for mislighold av høyrente gjeld utstedt i USA. 

High yield er attraktivt priset på lengre sikt

Historisk akkumulert misligholdsrate for amerikansk høyrente har ligget på rundt 20% over en rullende 7-årsperiode. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig misligholdsrate på 2,8%. Dersom man antar at investorer sitter igjen med 30% av hovedstol, som er det opprinnelige gjeldsbeløpet uten renter og omkostninger, ved mislighold/konkurs så prises det inn en tilstrekkelig kompensasjon. Dette er i form av kredittpåslag som tillater en misligholdsrate på 3,9%. Det vil tilsi at den årlige misligholdsraten de neste 7 årene må overstige 3,9% før en gjennomsnittlig investor taper penger på en bred portefølje bestående av amerikanske høyrenteobligasjoner.

Forventningene (mørkeblå linje) antyder også en brattere kurve enn det vi faktisk har erfart historisk. Dette kan tolkes som at kortsiktig forventet misligholdsrate er lav. Det betyr at høyrente på kortere sikt virker å være «dyrere» enn historisk data skulle tilsi, men på lengre sikt ser vi dog at high yield virker å være attraktivt priset. 


For å være i stand til å vurdere hvor attraktivt priset høyrente er i dagens marked foreligger det naturligvis flere faktorer man må hensynta. Disse inkluderer blant annet forholdet mellom kredittdurasjon (risiko) og kredittpåslag (kompensasjon) samt konveksitet (sensitiviteten til endringer i forholdet mellom risiko og kompensasjon). Likevel illustrerer dette eksempelet at en bred høyrente portefølje tilbyr en forventet avkastning som mer enn kompenserer for nivåer av mislighold vi har sett historisk om man har en langsiktig tidshorisont.

Det har vært en økt interesse for private credit som en alternativ kilde til renteavkastning fra tradisjonelle obligasjonsmarkeder. Les mer om det her.

Del artikkel

Kontakt oss