Private credit – et stadig voksende marked

Skrevet av Edvard Jansen

Etter mange år med fallende renter nådde rentenivåene globalt et nytt bunnpunkt i 2020. Lave renter har medført økt interesse for alternative kilder til renteavkastning fra tradisjonelle obligasjonsmarkeder. En av disse alternative kildene er private credit. Så hva er private credit?

Private credit er investeringer i lån som ytes til private, ikke-børsnoterte selskaper. Disse lånene er ikke utstedt av en bank og handles ikke på en børs eller en annen likvid markedsplass. Lånene gis derimot typisk direkte til selskaper fra f.eks. spesialiserte private credit fond. Hovedforskjellen mellom private credit og private equity er i grunn hvor i kapitalstrukturen til et selskap finansieringen kommer inn og hvilke kontraktsfestede betingelser, avtaler og sikkerheter som ligger til grunn for lånekapitalen fra et private credit fond, sammenlignet med egenkapital fra et private equity fond. Dette vil påvirke avkastningspotensialet, men også hvilken risiko man utsetter kapitalen for.

Sterk vekst etter finanskrisen

I etterkant av finanskrisen i 2008 har det vært sterk økning i kapital i private credit markedet, som vist i figuren under. Denne veksten skyldes i stor grad reguleringer av bankmarkedet, som regelverkene Dodd Frank i USA og Basel III/IV i Europa. I korte trekk ledet disse reguleringene til strengere krav til bankers balanser. Dette gjør det mindre attraktivt for bankene å låne ut penger til små- og mellomstore private selskaper. Som en konsekvens har bankene strammet inn utlån til disse bedriftene. Aktører som private credit fond står ikke overfor de samme kapitalkravene, noe som gjør det relativt sett mer attraktivt å yte lånefinansiering til private selskaper enn fra bankenes perspektiv.

Tilgang til et bredere investeringsunivers

Ved å allokere deler av sin investeringsportefølje til private credit kan man oppnå større risikospredning og få tilgang til et bredere investeringsunivers. I tillegg kan man oppnå en høyere avkastning da renten på lånene i private credit typisk er høyere enn i tradisjonelle obligasjonsmarkeder. For å kunne investere i private credit må man ha langsiktig kapital som kan bindes opp over flere år da det er lite likviditet i aktivaklassen og lånene typisk holdes til forfall.

Les mer om private credit her.

Del artikkel

Kontakt oss