Slik overfører du skattefritt investeringer på privat hånd til et aksjeselskap

En overføring av personlig eid investeringsvirksomhet til et aksjeselskap vil som utgangspunkt være skattepliktig.  Gjennom skatteloven åpnes det imidlertid for at personlig eid investeringsvirksomhet av et visst omfang og varighet kan overføres til et nystiftet aksjeselskap uten at det utløser skatt. Slik overfører du skattefritt investeringer på privat hånd til et aksjeselskap

Av Mats Bratlien Stokke, advokatfullmektig ved Formuesforvaltning Advokatkontor

Det kan være flere fordeler ved å drive handel med aksjer og verdipapirer gjennom et aksjeselskap. Muligheten for å utsette skatt på utbytter og gevinster er sentral. I tillegg er privat risikoeksponering, muligheten for reorganisering og gjennomføring av generasjonsskifter, også viktige hensyn i valget av organisasjonsform.

En overføring av personlig eid investeringsvirksomhet til et aksjeselskap vil som utgangspunkt være skattepliktig. Dersom investeringene som ønskes overført har økt i verdi, vil en overdragelse til selskapet derfor kunne medføre en betydelig skattekostnad. Nedenfor ser vi nærmere på vilkårene for at overføring av investeringsvirksomhet fra privat hånd til et aksjeselskap, såkalt skattefri omdanning, kan gjennomføres uten skattekostnad.

Å danne holdingstruktur uten beskatning

Kravet til «virksomhet»

Reglene om skattefri omdanning gjelder i utgangspunktet for enhver pågående næringsvirksomhet. I denne artikkelen fokuserer vi kun på de særskilte krav som stilles til omdanning av personlig handel med aksjer, verdipapirer mv. Det er imidlertid verdt å merke seg at dersom skatteyter omdanner annen næringsvirksomhet (f.eks. privat konsulentvirksomhet), så vil skatteyter fritt, og uten skattekostnad, samtidig kunne overføre personlig eide aksjer og finansaktiva som i seg selv ikke utgjør virksomhet.

For at personlig eid investeringsvirksomhet skal kunne omdannes, er det en forutsetning at virksomheten som skal omdannes er å anse som «næringsvirksomhet» i skattelovens forstand. Tradisjonelt har det vært lagt til grunn at det må dreie seg om en vedvarende aktivitet som drives for skatteyters egen regning og risiko, og som er egnet til å gå med overskudd på sikt. Ved vurderingen vil antall transaksjoner og omsetningens størrelse være særlig viktig. Det legges også vekt på hvorvidt verdipapirhandelen har vært systematisk og vedvarende.

Antall transaksjoner

I en bindende forhåndsuttalelse¹ (BFU) fra 2006 la Skattedirektoratet til grunn at skatteyters aksjehandel hadde vært for lite omfattende og at antallet transaksjoner var for få. I dette tilfellet hadde skatteyters representant over de to foregående årene utført henholdsvis åtte og ni transaksjoner. Da markedsverdien av porteføljen ikke utgjorde mer enn åtte millioner kroner, ble dette ikke ansett tilstrekkelig for å utgjøre «virksomhet».

Formues advokater er eksperter på skatterådgivning til formuende privatpersoner, familier og stiftelser. Les mer her

Samlet verdi av porteføljen

Som eksempel på aksjehandel som har blitt ansett som næringsvirksomhet, kan nevnes bindende forhåndsuttalelse BFU 24/06. Her hadde skatteyter i snitt 37 transaksjoner pr. år de siste fem årene, med en omsetning på henholdsvis ca. NOK 7,2 millioner i 2004 og ca. NOK 2,7 millioner i 2005. Samlet markedsverdi på skattyters portefølje var på ca. NOK 32,6 millioner. Skattedirektoratet uttalte at «selv om det ikke har vært foretatt mer enn ca. 20 transaksjoner hvert av de to siste år, vil en slik betydelig verdipapirportefølje etter direktoratets oppfatning kreve en tett og kontinuerlig oppfølging».

Uttalelsen viser at også samlet verdi av investeringsporteføljen tillegges betydelig vekt ved vurderingen av virksomhetskravet. Skattedirektoratet legger tilsynelatende ikke vekt på hvilke aksjeposter som transaksjonene relaterer seg til. For personer som har aksjeposter av stor verdi, men med få tilknyttede transaksjoner, vil det med andre ord være mulig å legge til rette for omdanning ved å ha en mer aktiv forvaltning av øvrige deler av investeringsvirksomheten.

Har du spørsmål rundt skatt, arv eller generasjonsskifte? Kontakt oss her

Øvrige vilkår for skattefri omdanning

I tillegg til at det må foreligge virksomhet, stilles flere andre krav for at investeringsvirksomheten skal kunne omdannes skattefritt.

For det første må virksomheten overføres til et nystiftet aksjeselskap. Dette innebærer at selskapet enten må stiftes i forbindelse med at virksomheten skytes inn i selskapet som et tingsinnskudd, eller at virksomheten senere overføres til selskap ved kapitalforhøyelse. I sistnevnte tilfelle er forutsetningen at det ikke har vært noen form for aktivitet i selskapet frem til overføringen. For at omdanningen skal gjennomføres med virkning for omdanningsåret, må selskapet være stiftet/kapitalforhøyelse registrert hos Foretaksregisteret innen 1. juli samme år.

All vesentlige av virksomheten må overføres til nystiftet selskap

Det er videre en forutsetning at det alt vesentlige av virksomheten som ønskes omdannet blir overført til det nystiftede selskapet. Som utgangspunkt er det dermed ikke mulig å beholde deler av investeringsvirksomheten på privat hånd, for eksempel fordi man har enkeltinvesteringer med latent tap. Dersom det skulle være ønskelig å beholde deler av investeringsvirksomheten utenfor omdanningen, er det i alle tilfelle et vilkår at den delen som overføres i seg selv har tilstrekkelig omfang mv. til at det utgjør «virksomhet».

For øvrig stilles det krav om at overføringen må skje med såkalt kontinuitet både på eiersiden og med hensyn til skatteposisjoner. Det vil bla. si at alle skatteposisjoner skal videreføres til aksjene i det nye selskapet.

Formues advokater er eksperter på skatterådgivning til formuende privatpersoner, familier og stifteler. Les mer her

Investeringsvirksomhet på ASK

Det har vært knyttet usikkerhet til hvorvidt det vil være mulig å omdanne handel med verdipapirer på en aksjesparekonto (ASK). I en nylig publisert forhåndsuttalelse konkluderer imidlertid Skattedirektoratet med at også investeringer innestående på ASK kan overføres gjennom omdanning, på lik linje med aksjer og verdipapirer som eies direkte av skatteyter.

En ASK kan bare eies av privatpersoner, slik at det vil være de enkelte aksjene på ASK som overføres til det nystiftede selskapet. Ved overføringen fra ASK til nystiftet aksjeselskap, skal inngangsverdi på de nye aksjene baseres på bakgrunn av netto innskudd på ASK.

Bør investeringsvirksomheten overføres til et aksjeselskap?

Selv om det er flere fordeler knyttet til å foreta aksjeinvesteringer gjennom et aksjeselskap, bør det i ethvert tilfelle gjøres en konkret vurdering av hvorvidt det vil være økonomisk hensiktsmessig å etablere og drifte et selskap, fremfor å beholde investeringene på privat hånd. Ved vurderingen vil flere forhold være av betydning, særlig investeringsporteføljens størrelse, fordelingen av investeringsprodukter hhv. innenfor og utenfor fritaksmetoden, samt i hvilken grad eier vil ha behov for å ta ut den løpende avkastningen.

¹Bindene forhåndsuttalelse er betegnelsen skattedirektoratet bruker på uttalelser hvor skatteyter ber om skattedirektoratets forhåndsvurdering av skattespørsmål.

Mats Bratlien Stokke Advokatfullmektig

Mats Stokke har jobbet hos Formue Advokater AS siden 2015. Mats arbeider hovedsakelig med rådgivning innen selskapsrett, skatt og arv og generasjonsskifte.

Kontakt oss