Ny som styremedlem? Dette bør du vite om selskapets økonomi

Skrevet av Kjersti Holm

Som nyvalgt styremedlem i et aksjeselskap lurer du kanskje på hvilke plikter og oppgaver som nå hviler på dine skuldre. Her får du et innblikk i hva styremedlemmer bør sette seg inn i for å forstå selskapets økonomi.

Virksomhetens økonomi og nøkkeltall

Ulike selskap har behov for ulik oppfølging. Det er derfor viktig at styret setter seg inn i hvilke innsatsfaktorer som er aktuelle for selskapet de sitter i styret for. Det er tre innledende spørsmål man bør få innsikt i:

  • Hva skaper inntekter?
  • Hvilke kostnader har selskapet?
  • Hvilke betingelser foreligger for leverandørgjeld og lån til kredittinstitusjon?

Basert på svaret på disse spørsmålene sett opp mot selskapets strategi kan styret sammen med daglig leder finne gode nøkkeltall som kan være med på å måle fremgang i virksomheten.

Formelle regler knyttet til regnskapsfunksjonen

Styret har det overordnede ansvaret for at selskapet har organisert seg på en forsvarlig måte, herunder at det foreligger planer, budsjetter og retningslinjer for virksomheten.

Det er daglig leder som har det løpende ansvaret for regnskapet. I Norge har alle aksjeselskap regnskapsplikt og er underlagt et omfattende sett regler for rapportering av blant annet lønnsytelser, merverdiavgift, skattepliktig resultat, aksjonæropplysninger og årsregnskap. Det er viktig at regnskapsfunksjonen er organisert på en hensiktsmessig måte og med riktig kompetanse, slik at den offentlige rapporteringen fungerer tilfredsstillende.

Aksjeselskap i Norge har i utgangspunktet generell revisjonsplikt, men det er gitt fritak for de aller minste aksjeselskapene. Revisor er en god ressurs for styret, daglig leder og hele økonomiavdelingen. Det er derfor viktig at samarbeidet fungerer godt og revisor har riktig kompetanse som selskapet kan benytte seg av.

Les også artikkelen: Vil bidra til mer kompetente styrer. 

Regnskapsregler og prosessen for årsregnskapet

I Norge har vi et rammebasert regnskapsregelverk. Innenfor samme regelverk kan man benytte seg av ulike prinsipper som medfører at like selskap velger å benytte ulike prinsipper for å presentere sitt regnskap. Det kan derfor være vanskelig å sammenligne regnskap selv om selskapene er innenfor samme bransje. Dersom det skal gjøres en bransjesammenligning bør man derfor oppsøke bistand fra en regnskapskyndig person slik at regnskapstallene blir sammenlignbare.  For et styremedlem vil det være viktig å få innsikt i hvilke regnskapsprinsipp som gjelder for selskapet, og hvordan det påvirker regnskapstallene som legges til grunn for styrets beslutninger.

En av styrets oppgaver er å godkjenne selskapets årsregnskap. Etter at styret har godkjent regnskapet skal generalforsamlingen fastsette et endelig årsregnskap. Fristen for endelig fastsettelse er 30. juni hvert år. Styret bør derfor godkjenne årsregnskapet senest i midten av juni, slik at innkalling til generalforsamling kan sendes i henhold til aksjeloven og selskapets retningslinjer for saksbehandling. Daglig leder må, sammen med økonomiansvarlig og revisor, legge en plan for regnskapsavleggelsen, slik at alle involverte parter er samstemte om frister og leveranser.

Formue Accounting har et dyktig team med regnskapsførere som sitter på unik spisskompetanse på regnskapstjenester for investeringsselskaper.

Styrets handleplikt ved økonomiske utfordringer

Aksjeloven har krav i §3-4 om at selskapet til enhver tid skal ha egenkapital og likviditet som er forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av virksomheten i selskapet. Når selskapet har økonomiske utfordringer, eller det oppstår uforutsette hendelser, er det viktig at styret er ekstra påpasselig med god rapportering fra daglig leder. I slike situasjoner bør det vurderes om hyppigere rapportering og rapportering av andre nøkkeltall er nødvendig, slik at situasjonen kan følges nøye og beslutninger treffes på riktig grunnlag. Dersom det ikke er grunnlag for fortsatt drift, skal styret foreslå ovenfor generalforsmalingen at selskapet avvikles, slik at aksjonær og kreditor ikke lider unødvendige store tap.

Et velfungerende styre legger til rette for gode rapporteringslinjer fra daglig leder og sørger for at styret blir involvert når det er nødvendig. Et godt styre bidrar til å utvikle selskapet i henhold til fastsatte strategier og mål, ved å fastsette riktige nøkkeltall og løpende rapportering sammen med daglig leder.

Finn ut om vi er rett samarbeidspartner for deg!

Ved å klikke deg gjennom spørsmålene nedenfor vil du få et bedre inntrykk av hvordan vi kan hjelpe deg. En av våre medarbeidere vil ta kontakt med deg for en uforpliktende prat etter skjemaet er sendt inn.

Spørsmål 1 av 8.

Spørsmål 2 av 8. Flere valg er mulig

Spørsmål 3 av 8. Flere valg er mulig

Spørsmål 4 av 8. Flere valg er mulig

Spørsmål 5 av 8.

Spørsmål 6 av 8. Flere valg er mulig

Spørsmål 7 av 8.

Spørsmål 8 av 8.
Takk for dine svar! Ved å sende inn skjemaet kommer en av våre medarbeidere til å kontakte deg innen kort tid for en videre samtale.

Kjersti Holm Daglig leder i Formue Accounting AS

Kjersti Holm er statsautorisert revisor og statsautorisert regnskapsfører og daglig leder av Formue Accounting. Hun er også fagansvarlig, kvalitetsansvarlig og har ansvar for AML i Formue Accounting.

Kontakt oss