11 tips for å spare skatt før nyttår

Skrevet av Mari Kolstad Larsen

Snart er det både jul og nyttår, men før julefreden senker seg kan det være lurt å gå igjennom denne listen med nyttige skattetips. Med de rette grepene kan du spare tusenvis av kroner i skatt, men da må du gjøre det før det nye året starter.

1. Gi bort gave og få mindre formuesskatt  

Har du tenkt til å gi barnet ditt en større gave? Formuesskatten beregnes av all formue over  1,7 millioner kroner ved nyttår. Ved å gi gaven i desember i stedet for i januar vil du spare formuesskatt i 2023. For hver million du gir bort, sparer du ca. 10 000 kroner i formuesskatt i 2023. Og har du formue utover kr 20 millioner, øker besparelsen til kr 11 000. 

Husk at barn under 17 år lignes sammen med foreldre. Overføring av formue til for eksempel 16-åringen vil derfor ikke få effekt på formuesskatten din i år. Vær også oppmerksom på at barn som studerer får avkortning i stipend dersom de har positiv formue over en viss størrelse (kr 467 697 for enslige i 2023).   

Formues advokater er eksperter på skatterådgivning til formuende. Les mer her

2. Aksjer gir verdsettelsesrabatt ved beregning av formuesskatt

Formuesskatten beregnes som hovedregel basert på markedsverdien på de formuespostene du hadde ved utgangen av året. Hadde du for eksempel kr 10 millioner på bankkonto, skal hele beløpet inngå i beregningsgrunnlaget for formuesskatten. Investerer du derimot beløpet i aksjer, gis du i 2023 en verdsettelsesrabatt på 20 % av de skattemessige verdiene, som gir deg en spart skatt på kr 20 000 (evt. kr 22 000 hvis du har formue utover kr 20 millioner). Men merk at dette regnestykket kun omhandler skatt, og ikke hensyntar verdisvingninger på aksjer. 

3. IPS – Pensjonssparing med skattefradrag 

Du kan i år spare inntil kr 15 000 i individuell pensjonssparing, noe som vil redusere skatten din med kr 3 300 i 2023. Beløpet du sparer er unntatt fra formuesskatt, men beløpet er bundet frem til du er 62 år. Slik reglene er i dag, skattlegges uttaket som alminnelig inntekt (p.t. 22 %).  

4. Boligsparing for ungdom (BSU) 

Er du under 34 år kan du spare i BSU. Du kan i år spare inntil kr 27 500, og får fradrag i skatten med 10 % av innbetalt beløp. Sparer du kr 27 500 i 2023 reduseres dermed skatten dette året med kr 2 750. Totalt kan du spare kr 300 000 i BSU.  

Kun de som ikke eier egen bolig ved utgangen av året kan få skattefradrag ved sparing i BSU. Pengene i BSU kan brukes til kjøp av egen bolig, men også til påkostninger og vedlikehold av boligen. 

Det er ingen nedre grense for å spare i BSU, men skattefradraget får du ikke fremført til senere år hvis du ikke har tilstrekkelig med inntekt/skatt. Vent derfor med å spare i BSU til du tjener nok penger til å nyttiggjøre deg fradraget. 

5. Gaver til frivillige organisasjoner 

Gaver på mer enn 500 kroner til visse frivillige organisasjoner er fradragsberettiget. Det gis i år maksimalt fradrag for gaver med 25 000 kroner. Skattedirektoratet har egne lister på nett over hvilke organisasjoner som omfattes av ordningen. For at gaven skal være fradragsberettiget må organisasjonen melde inn gaven til skattekontoret, men dette krever at du har oppgitt personnummeret ditt til organisasjonen.   

6. Solgt bolig i 2023?  

Har du inngått avtale om salg av bolig i 2023 med overtakelse i 2024, skal du fortsatt ta med boligens formuesverdi i skattemeldingen din for 2023. Skal boligen derimot overtas av ny eier i 2023, er det den nye eieren som oppgir boligen i sin skattemelding. 

Gevinst på boligen vil være skattefri dersom du oppfyller vilkårene for eie- og brukstid. Kravet er at salget må skje eller avtales mer enn ett år etter at du kjøpte boligen og at du som eier må ha brukt boligen i minst ett av de to siste årene. Kjøpte du f.eks. huset i desember 2022 og inngår avtale om salg i november 2023 (men med overtakelse i januar 2024), oppfyller du ikke kravet verken til eiertid eller brukstid. Eiertiden opphører ved signering av avtale, og det er kun brukstid mens du er eier som teller med.   

Eventuell skattepliktig gevinst eller tap ved salg av bolig skal føres i skattemeldingen for det inntektsåret eiendommen blir overtatt av kjøperen. 

7. Husk arveavgiften 

Det har vært relativt taust om arveavgift etter forrige stortingsvalg. Betyr det at den ikke vil bli gjeninnført? Dette er det på nåværende tidspunkt for tidlig å si noe om. Slik Stortinget nå er sammensatt, vil det ikke være politisk flertall for å gjeninnføre arveavgiften. Som følge av regjeringens fremtidige budsjettforhandlinger med SV, Rødt og MDG kan det likevel ikke utelukkes at arveavgiften blir innført. 

Én ting er uansett sikkert; nå er det avgiftsfritt å overføre verdier mellom generasjoner. Kanskje bør du benytte anledningen når familien samles i julen til å snakke om overføring av formue til neste generasjon? Det finnes f.eks. muligheter for å overføre aksjer i et investeringsselskap, uten å samtidig miste styringen av selskapet.  

Les mer om hvordan du kan overføre aksjer til neste generasjon uten å miste kontrollen.

8. Har du tatt, eller vurderer å ta, et stort utbytte? Unngå dobbeltbeskatning av formuen 

Hvis du planlegger et utbytte på tampen av året, og ikke ennå har besluttet utbytte, kan dobbeltbeskatning unngås ved å beslutte at utbyttet ikke kan utdeles før neste år.  

Hvis utbyttet deles ut i år, vil dobbeltbeskatning oppstå ved at utbyttet ligger på aksjonærens private hånd ved utgangen av året – og hovedregelen er at det man eier ved utgangen av året skal med i formuesskattegrunnlaget. Ved beregning av formuesverdien på aksjene i selskapet benyttes derimot formuesverdien ved inngangen av året, og da lå utbyttebeløpet i selskapet. Ved å beslutte at utbyttet først kan deles ut neste år, unngår du dobbeltbeskatning i år. Besluttet utbytte skal heller ikke tas med som fordring for aksjonær eller gjeld for selskapet.  

I 2024 bør det derimot gjennomføres en kapitalendring, slik at formuesverdien på aksjene dette året, i stedet skal fastsettes på bakgrunn av formuesverdien pr 31.12.2024. Dermed unngås dobbeltbeskatning også neste år.  Før du bestemmer deg for denne metoden, bør du vurdere om det kommer til å skje store endringer i selskapets formuessituasjon neste år, som tilsier at en kapitalendring da er uheldig. 

9. Nye regler for beskatning ved privat konsum, «monsterskatten» er utsatt 

I 2022 la Finansdepartementet frem et forslag til nye særregler for såkalt privat konsum. Regelforslaget innebærer en skyhøy beskatning av aksjonærer med selskap som eier bolig, fritidseiendom, båt, fly eller helikopter egnet til privat bruk, for perioder der man ikke kan dokumentere at eiendelene brukes i inntektsgivende virksomhet. Regelens ikrafttredelsestidspunkt blir stadig utsatt, og det tas nå sikte på å fremme et forslag i 2024, med virkning fra 2025.  

10. Selskap med næringseiendom bør vurdere kapitalendring i år  

Formuesverdien for næringseiendom beregnes etter en kalkulasjonsfaktor som er basert på renten for statsobligasjoner. Som følge av betydelig renteoppgang i løpet av 2023, vil også kalkulasjonsfaktoren dette året øke betraktelig, noe som igjen gir personlige skattytere en lavere formuesverdi på næringseiendom. For å nyttiggjøre seg den lavere formuesverdien allerede i skattemeldingen for 2023, kan det foretas en kapitalendring i holdingselskapet før jul. Slik kapitalendringer medfører nemlig at verdsettelsestidspunktet for beregning av formuesverdien flyttes fra 1. januar 2023 til 31. desember 2023.  

På grunn av kreditorfristen, er det nå for sent å melde nye kapitalnedsettelser. I sin kunngjøring har ikke Foretaksregisteret særskilt angitt fristen for kapitaløkninger, men det anbefales alltid å være ute i god tid.  

11. Skattefrie gaver til styremedlemmer og ansatte  

Et styremedlem eller en ansatt i et selskap kan årlig motta 5 000 kroner i skattefrie gaver fra selskapet. Det er ikke et krav om at selskapet har øvrige ansatte, hvilket betyr at også styremedlemmer i rene holdingselskaper kan motta skattefri gave. Regelen gjelder også for styremedlemmer som er aksjonær i selskapet, og det er ingen begrensning på hvor mange selskaper man kan motta slik gave fra. Merk likevel at beløpsgrensen på 5 000 kun gjelder for gaver i annet enn penger, og at det er summen av alle gaver gjennom året som ikke kan overstige beløpsgrensen.

Alle som blir kunde i Formue, får ved oppstarten av kundeforholdet en skattemessig og juridisk gjennomgang (SJG) av sin situasjon. Les også: Slik får du kontroll på skatt og jurdiske spørsmål som angår din formue.

 

Finn ut om vi er rett samarbeidspartner for deg!

Ved å klikke deg gjennom spørsmålene nedenfor vil du få et bedre inntrykk av hvordan vi kan hjelpe deg. En av våre medarbeidere vil ta kontakt med deg for en uforpliktende prat etter skjemaet er sendt inn.

Spørsmål 1 av 8.

Spørsmål 2 av 8. Flere valg er mulig

Spørsmål 3 av 8. Flere valg er mulig

Spørsmål 4 av 8. Flere valg er mulig

Spørsmål 5 av 8.

Spørsmål 6 av 8. Flere valg er mulig

Spørsmål 7 av 8.

Spørsmål 8 av 8.
Takk for dine svar! Ved å sende inn skjemaet kommer en av våre medarbeidere til å kontakte deg innen kort tid for en videre samtale.

Mari Kolstad Larsen Advokat hos Formue Advokater

Mari jobber hos Formue Advokater og har spesialisert seg på skatt, arv og familierett, og bistår kundene med rådgivning innen disse områdene i tillegg til rådgivning rundt generasjonsskifter.

Kontakt oss